சூரிய பகவான் மந்திரம்

சூரியன் ஸ்தோத்ரம் 6 – Sooriyan Slogam