ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை
இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை
நந்தி மகன்தனை ஞானக் கொழுத்தினைப்
புந்தியில் வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே

ஸர்வம் நீ வலைத்தளம் என்பது இந்து மதத்தைப் பற்றியது. சர்வம் நீ என்பது பக்தி மற்றும் மதத்தைப் பற்றியது. பூஜை எவ்வாறு செய்வது, ஸ்லோகத்தையும் மந்திரங்களையும் எப்படிச் சொல்வது, இந்து புராணங்களுடன் தொடர்புடைய கதைகள் ஆகியவற்றை சர்வம் நீ விளக்குவார். இந்த சேனலில் உள்ள அனைத்து வீடியோக்களும் தர்ம சாஸ்திரம் மற்றும் வேதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

 

Sarvam Nee Website Is All About Hinduism. Sarvam Nee Is All About Devotional And Religious. Sarvam Nee Will Explain How To Perform Pooja, How To Tell Slogam And Mantras, Stories Related To Hindu Puranas. All The Videos In This Channel Is Based On Dharma Shastram & Vedas.