ஸ்ரீ சங்கரா சார்ய அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் ஸ்ரீ சங்கராசார்ய வர்யாய நமஹ
ஓம் ப்ரஹ்மானந்தப்ரதாயகாய நமஹ
ஓம் அஜ்ஞான திமிராதித்யாய நமஹ
ஓம் ஸூஜ்ஞானாம்புதிசந்த்ரமஸே நமஹ
ஓம் வர்ணாச்’ரமப்ரதிஷ்டாத்ரே நமஹ
ஓம் ஸ்ரீமதே நமஹ
ஓம் முக்தி ப்ரதாயகாய நமஹ
ஓம் சி’ஷ்யோபதேச’நிரதாய நமஹ
ஓம் பக்தாபீஷ்ட ப்ரதாயகாய நமஹ
ஓம் ஸூக்ஷ்ம தத்வ நமஹ
ஓம் கார்யாகார்யப்ரபோதகாய நமஹ
ஓம் ஜ்ஞானமுத்ராஞ்சிதகராய நமஹ
ஓம் சி’ஷ்ய ஹ்ருத்தாபஹாரகாய நமஹ
ஓம் பரிவ்ராஜாச்’ரமோத்தர்த்ரே நமஹ
ஓம் ஸர்வ தந்த்ரஸ்வதந்த்ரதியே நமஹ
ஓம் அத்வைதஸ்தாபநாசார்யாய நமஹ
ஓம் ஸாக்ஷாத் ச’ங்கரரூபப்ருதே நமஹ
ஓம் ஷண்மத ஸ்தாபநாசார்யாய நமஹ
ஓம் த்ரயீமார்க ப்ரகாச’காய நமஹ
ஓம் வேத வேதாந்த         நமஹ
ஓம்  துர்வாதி  மதகண்டனாய  நமஹ
ஓம்  வைராக்ய  நிரதாய  நமஹ
ஓம்  சா ‘ ந்தாய  நமஹ
ஓம்  ஸம்ஸாரார்ணவ  தாரகாய  நமஹ
ஓம்  ப்ரஸன்ன  வதனாம்போஜாய  நமஹ
ஓம்  பரமார்த்த  ப்ரகாச ‘ காய  நமஹ
ஓம்  புராண  ஸ்ம்ருதிஸாரஜ்ஞாய  நமஹ
ஓம்  நித்ய  த்ருப்தாய  நமஹ
ஓம்  மஹதே  நமஹ
ஓம்  சு ‘ சயே  நமஹ
ஓம்  நித்யானந்தாய  நமஹ
ஓம்  நிராதங்காய  நமஹ
ஓம்  நிஸ்ஸங்காய  நமஹ
ஓம்  நிர்மலாத்மகாய  நமஹ
ஓம்  நிர்மமாய  நமஹ
ஓம்  நிரஹங்காராய  நமஹ
ஓம்  விச் ‘ வவந்த்யபதாம்புஜாய  நமஹ
ஓம்  அனகாய  நமஹ
ஓம்  ஸார  ஹ்ருதயாய  நமஹ
ஓம்  ஸுதியே  நமஹ
ஓம்  ஸாரஸ்வத  ப்ரதாய  நமஹ
ஓம்  ஸத்யாத்மனே  நமஹ
ஓம்  புண்யசீ ‘ லாய  நமஹ
ஓம்  ஸாங்க்யயோக  விசக்ஷணாய  நமஹ
ஓம்  தபோராச ‘ யே  நமஹ
ஓம்  மஹாதேஜஸே  நமஹ
ஓம்  குணத்ரய  விபாகவிதே  நமஹ
ஓம்  கலிக்னாய  நமஹ
ஓம்  காலகர்மஜ்ஞாய  நமஹ
ஓம்  தமோகுணநிவாரகாய  நமஹ
ஓம்  பகவதே  நமஹ
ஓம்  பாரதீ  ஜேத்ரே  நமஹ
ஓம்  சா ‘ ரதாஹ்வானபண்டிதாய  நமஹ
ஓம்  தர்மாதர்ம  விபாகஜ்ஞாய  நமஹ
ஓம்  லக்ஷ்யபேத  ப்ரதர்ச ‘ காய  நமஹ
ஓம்  நாதபிந்து  கலாபிஜ்ஞாய  நமஹ
ஓம்  யோகி  ஹ்ருத்பத்ம  பாஸ்கராய  நமஹ
ஓம்  அதீந்த்ரியஜ்ஞானநிதயே  நமஹ
ஓம்  நித்யாநித்ய  விவேகவதே  நமஹ
ஓம்  சிதானந்தாய  நமஹ     
ஓம்  சின்மயாத்மனே  நமஹ
ஓம்  பரகாய  ப்ரவேச ‘ க்ருதே  நமஹ
ஓம்  அமானுஷ  சரித்ராட்யாய  நமஹ
ஓம்  க்ஷேமதாயினே  நமஹ
ஓம்  க்ஷமாகராய  நமஹ
ஓம்  பவ்யாய  நமஹ
ஓம்  பத்ரப்ரதாய  நமஹ
ஓம்  பூரிமஹிம்னே  நமஹ
ஓம்  விச் ‘ வ ரஞ்ஜகாய  நமஹ
ஓம்  ஸ்வப்ரகாசா ‘ ய   நமஹ
ஓம்  ஸதாதாராய  நமஹ
ஓம்  விச் ‘ வ பந்தவே  நமஹ
ஓம்  சு ‘ போதயாய  நமஹ
ஓம்  விசா ‘ ல கீர்த்தயே  நமஹ
ஓம்  வாகீசா ‘ ய  நமஹ
ஓம்  ஸர்வலோகஹிதோத்ஸுகாய  நமஹ
ஓம்  கைலாஸயாத்ராஸம்ப்ராப்த  சந்த்ரமௌலி  ப்ரபூஜகாய  நமஹ
ஓம்  காஞ்ச்யாம்  ஸ்ரீசக்ரராஜாக்ய  யந்த்ரஸ்தாபன  தீக்ஷிதாய  நமஹ
ஓம்  ஸ்ரீசக்ராத்மக  தாடங்க  தோஷிதாம்பாமனோரதாய  நமஹ
ஓம்  ஸ்ரீப்ரஹ்மஸூத்ரோபநிஷத்  பாஷ்யாதி  க்ரந்த  கல்பகாய  நமஹ
ஓம்  சதுர்திக்  சதுராம்நாய  ப்ரதிஷ்டாத்ரே  நமஹ
ஓம்  மஹாமதயே  நமஹ
ஓம்  த்விஸப்ததிமதோச்சேத்ரே  நமஹ
ஓம்  குருபூமண்டலாசார்யாய  நமஹ
ஓம்  பகவத்பாதஸம்ஜ்ஞகாய  நமஹ
ஓம்  வ்யாஸ  ஸந்தர்ச ‘ னப்ரீதாய  நமஹ
ஓம்  ருஷ்யச் ‘ ருங்கபுரேச் ‘ வராய  நமஹ
ஓம்  ஸௌந்தர்யலஹரீ  முக்ய – பஹுஸ்தோத்ரவிதாயகாய  நமஹ
ஓம்  சதுஷ்ஷஷ்டிகலாபிஜ்ஞாய  நமஹ
ஓம்  ப்ரஹ்மராக்ஷஸ  மோக்ஷதாய  நமஹ
ஓம்  ஸ்ரீமன்  மண்டனமிச் ‘ ராக்ய  ஸ்வயம்பு  ஜயன்னுதாய  நமஹ
ஓம்  தோடகாசார்யஸம்பூஜ்யாய  நமஹ
ஓம்  ஹஸ்தாமலக  யோகீந்த்ர  ப்ரஹ்மஜ்ஞானப்ரதாயகாய  நமஹ
ஓம்  ஸுரேச் ‘ வராக்ய  ஸச்சிஷ்ய  ஸன்யாஸாச் ‘ ரமதாயகாய  நமஹ
ஓம்  ந்ருஸிம்ஹ  பக்தாய  நமஹ
ஓம்  ஸத்ரத்னகர்ப்ப  ஹேரம்ப  பூஜகாய  நமஹ
ஓம்  வ்யாக்யான  ஸிம்ஹாஸநாதீசா ‘ ய  நமஹ
ஓம்  ஸ்ரீஜகத்  பூஜ்யாய  நமஹ
ஓம்  ஜகத்  குரவே  நமஹ
ஓம்  ஸத்வ  ப்ரதாநாய  நமஹ
ஓம்  ஸத்  பாவாய  நமஹ
ஓம்  ஸங்க்யாக்த  குணோஜ்ஜ்வலாய  நமஹ
ஓம்  ஸர்வ  திக்விஜய  ப்ரபவே  நமஹ
ஓம்  காஷாய  வஸநோபேதாய  நமஹ
ஓம்  பஸ்மோத்தூலித  விக்ரஹாய  நமஹ
ஓம்  ஜ்ஞானாத்மைக  தண்டாட்யாய  நமஹ
ஓம்  கமண்டலு  வஸத்கராய  நமஹ
ஓம்  ஸ்ரீ  ச ‘ ங்கர  பகவத்பாதாசார்ய  ஸ்வாமினே  நமஹ

           நாநாவித  பரிமல  பத்ர  புஷ்பாணி  ஸமர்ப்யாமி