சூரியன் ஸ்தோத்ரம் 2

ஆதி³த்யம் ஜக³தீ³ஶமச்யுதமஜம் த்ரைலோக்யசூடா³மணிம் |
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டவரப்ரத³ம் தி³நமணிம் மார்தாண்ட³மாத்³யம் ஶுப⁴ம் ॥Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *