சூரியன் ஸ்தோத்ரம் 4 | Sooriyan Slogam

ப்³ரஹ்மஸ்வரூப உத³யே மத்⁴யாஹ்நே து மஹேஶ்வர꞉ ।
அஸ்தகாலே ஸ்வயம் விஷ்ணு꞉ த்ரயீமூர்திர்தி³வாகர꞉ ॥ 

 

2 thoughts on “சூரியன் ஸ்தோத்ரம் 4 | Sooriyan Slogam”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *