சௌந்தர்ய லஹரி – 30. தேவியைத் தனது ஆத்மாவாக உபாசித்தல்

ஸ்வ தேஹோத்பூதாபிர் க்ருணிபிர் அணிமாத்யாபிரபிதோ
நிஷேவ்யே நித்யே த்வாம் அஹமிதி ஸதா பாவயதி ய: |
கிமாச்சர்யம் தஸ்ய த்ரிநயன ஸம்ருத்திம் த்ருணயதோ
மஹா ஸம்வர்த்தாக்னிர் விரசயதி நீராஜன விதிம் ||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *