நாராயணீயம் தசகம் 3.10 | Narayaneeyam

கிமுக்தைர் பூ⁴யோபி⁴ஸ் தவ ஹி கருணா யாவது³தி³யாத்
அஹம் தாவத்³தே³வ ப்ரஹித விவிதா⁴ர்த்த ப்ரலபித꞉ |
புர꞉ க்லுப்தே பாதே³ வரத³ தவ நேஷ்யாமி தி³வஸான்
யதா²சக்தி வ்யக்தம் நதி நுதி நிஷேவா விரசயன் ||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *