ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர் ஜெயந்தி அன்ற கூறவேண்டிய மந்திரங்களும் ஸ்லோகங்களும்

    

ஹயக்ரீவ காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் வனிஷவராய வித்மஹி ஹயக்ரீவாய தீமஹி
தன்னோ ஹயக்ரீவஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் தம் வாகீச்வராய வித்மஹே
ஹயக்ரீவாய தீமஹிதந்நோ ஹஸெள ப்ரசோதயாத்!

சுலோகம்

ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மல ஸ்படிகாக்ருதிம்
ஆதாரம் ஸர்வ வித்யானாம் ஹயக்ரீவமுபாஸ்மாஹே


ஹயக்ரீவர் மூல மந்திரம்


உக்தீத ப்ரண வோத்கீதஸர்வ
வாகீச்வரேச்வரஸர்வ வேத மயோச்ந்த்யஸர்வம்
போதய போதயஹயக்ரீவர்

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர் அஷ்டோத்திர நாமாவளிகள்

ஓம் ஹயக்³ரீவாய நமஹ

ஓம் மஹாவிஷ்ணவே நமஹ

ஓம் கேஶவாய நமஹ

ஓம் மதுஸூத³நாய நமஹ

ஓம் கோ³விந்தா³ நமஹ

ஓம் புண்ட³ரீகாக்ஷாய நமஹ

ஓம் விஷ்ணவே நமஹ

ஓம் விஶ்வம்பராய நமஹ

ஓம் ஹரயே நமஹ

ஓம் ஆதி³த்யாய நமஹ

ஓம் ஸர்வவாகீ³ஶாய நமஹ

ஓம் ஸர்வாதாராய நமஹ

ஓம் ஸநாதநாய நமஹ

ஓம் நிராதாராய நமஹ

ஓம் நிராகாராய நமஹ

ஓம் நிரீஶாய நமஹ

ஓம் நிருபத்³ரவாய நமஹ

ஓம் நிரஞ்ஜநாய நமஹ

ஓம் நிஷ்கலங்காய நமஹ

ஓம் நித்யத்ருʼப்தாய நமஹ

ஓம் நிராமயாய நமஹ

ஓம் சிதா³நந்த³மயாய நமஹ

ஓம் ஸாக்ஷிணே நமஹ

ஓம் ஶரண்யாய நமஹ

ஓம் ஸர்வதா³யகாய நமஹ

ஓம் ஶ்ரீமதே நமஹ

ஓம் லோகத்ரயாதீஶாய நமஹ

ஓம் ஶிவாய நமஹ

ஓம் ஸாரஸ்வதப்ரதா³ நமஹ

ஓம் வேதோ³த்³ர்த்ரே நமஹ

ஓம் வேத³நிதயே நமஹ

ஓம் வேத³வேத்³யாய நமஹ

ஓம் ப்ரபோ³நாய நமஹ

ஓம் பூர்ணாய நமஹ

ஓம் பூரயித்ரே நமஹ

ஓம் புண்யாய நமஹ

ஓம் புண்யகீர்தயே நமஹ

ஓம் பராத்பராய நமஹ

ஓம் பரமாத்மநே நமஹ

ஓம் பரஸ்மை நமஹ

ஓம் ஜ்யோதிஷே நமஹ

ஓம் பரேஶாய நமஹ

ஓம் பாரகா³ நமஹ

ஓம் பராய நமஹ

ஓம் ஸர்வவேதா³த்மகாய நமஹ

ஓம் விது³ஷே நமஹ

ஓம் வேத³வேதா³ந்தபாரகா³ நமஹ

ஓம் ஸகலோபநிஷத்³வேத்³யாய நமஹ

ஓம் நிஷ்கலாய நமஹ

ஓம் ஸர்வஶாஸ்த்ரக்ருʼதே நமஹ

ஓம் அக்ஷமாலாஜ்ஞாநமுத்³ராயுக்தஹஸ்தாய நமஹ

ஓம் வரப்ரதா³ நமஹ

ஓம் புராணபுருஷாய நமஹ

ஓம் ஶ்ரேஷ்டா² நமஹ

ஓம் ஶரண்யாய நமஹ

ஓம் பரமேஶ்வராய நமஹ

ஓம் ஶாந்தாய நமஹ

ஓம் தா³ந்தாய நமஹ

ஓம் ஜிதக்ரோதா நமஹ

ஓம் ஜிதாமித்ராய நமஹ

ஓம் ஜக³ந்மயாய நமஹ

ஓம் ஜந்மம்ருʼத்யுஹராய நமஹ

ஓம் ஜீவாய நமஹ

ஓம் ஜயதா³ நமஹ

ஓம் ஜாட்³யநாஶநாய நமஹ

ஓம் ஜபப்ரியாய நமஹ

ஓம் ஜபஸ்துத்யாய நமஹ

ஓம் ஜாபகப்ரியக்ருʼதே நமஹ

ஓம் ப்ரபவே நமஹ

ஓம் விமலாய நமஹ

ஓம் விஶ்வரூபாய நமஹ

ஓம் விஶ்வகோ³ப்த்ரே நமஹ

ஓம் விதிஸ்துதாய நமஹ

ஓம் விதீந்த்³ரஶிவஸம்ஸ்துத்யாய நமஹ

ஓம் ஶாந்திதா³ நமஹ

ஓம் க்ஷாந்திபாரகா³ நமஹ

ஓம் ஶ்ரேய:ப்ரதா³ நமஹ

ஓம் ஶ்ருதிமயாய நமஹ

ஓம் ஶ்ரேயஸாம் பதயே நமஹ

ஓம் ஈஶ்வராய நமஹ

ஓம் அச்யுதாய நமஹ

ஓம் அநந்தரூபாய நமஹ

ஓம் ப்ராணதா³ நமஹ

ஓம் ப்ருʼதி²வீபதயே நமஹ

ஓம் அவ்யக்தாய நமஹ

ஓம் வ்யக்தரூபாய நமஹ

ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிணே நமஹ

ஓம் தமோஹராய நமஹ

ஓம் அஜ்ஞாநநாஶகாய நமஹ

ஓம் ஜ்ஞாநிநே நமஹ

ஓம் பூர்ணசந்த்³ரஸமப்ரபா நமஹ

ஓம் ஜ்ஞாநதா³ நமஹ

ஓம் வாக்பதயே நமஹ

ஓம் யோகி³நே நமஹ

ஓம் யோகீ³ஶாய நமஹ

ஓம் ஸர்வகாமதா³ நமஹ

ஓம் மஹாயோகி³நே நமஹ

ஓம் மஹாமௌநிநே நமஹ

ஓம் மௌநீஶாய நமஹ

ஓம் ஶ்ரேயஸாம் நிதயே நமஹ

ஓம் ஹம்ஸாய நமஹ

ஓம் பரமஹம்ஸாய நமஹ

ஓம் விஶ்வகோ³ப்த்ரே நமஹ

ஓம் விராஜே நமஹ

ஓம் ஸ்வராஜே நமஹ

ஓம் ஶுத்³ஸ்ப²டிகஸங்காஶாய நமஹ

ஓம் ஜடாமண்ட³லஸம்யுதாய நமஹ

ஓம் ஆதி³மத்யாந்தரஹிதாய நமஹ

ஓம் ஸர்வவாகீ³ஶ்வரேஶ்வராய நமஹ

 

ஶ்ரீலக்ஷ்மீஹயவத³நபரப்³ரஹ்மணே நமஹ

 

 

 

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர் கவசம்

 

அஸ்ய ஸ்ரீஹயக்ரீவகவசமஹாமந்த்ரஸ்ய ஹயக்ரீவ ருஷி, அனுஷ்டுப்சந்த,
ஸ்ரீஹயக்ரீவ பரமாத்மா தேவதா, ஓம் ஸ்ரீம் வாகீஸ்வராய நம இதி பீஜம், ஓம் க்லீம் வித்யாதராய நம இதி ஸக்தி, ஓம் ஸௌம் வேதனிதயே நமோ நம இதி கீலகம், ஓம் நமோ ஹயக்ரீவாய ஸுக்லவர்ணாய வித்யாமூர்தயே, ஓங்காராயாச்யுதாய ப்ரஹ்மவித்யாப்ரதாய ஸ்வாஹா  மம ஸ்ரீஹயக்ரீவப்ரஸாத ஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோக

 

கலஸாம்புதிஸங்காஸம் கமலாயதலோசனம்

கலானிதிக்ருதாவாஸம் கர்ணிகாந்தரவாஸினம்  

 

ஜ்ஞானமுத்ராக்ஷவலயம் ஸங்கசக்ரலஸத்கரம்

பூஷாகிரணஸந்தோஹவிராஜிததிகந்தரம்  

 

வக்த்ராப்ஜனிர்கதோத்தாமவாணீஸந்தானஸோபிதம்

தேவதாஸார்வபௌமம் தம் த்யாயேதிஷ்டார்தஸித்தயே 

 

ஹயக்ரீவஸ்ஸிர பாது லலாடம் சந்த்ரமத்யக

ஸாஸ்த்ரத்ருஷ்டிர்த்ருஸௌ பாது ஸப்தப்ரஹ்மாத்மகஸ்ஸ்ருதீ  

 

க்ராணம் கந்தாத்மகபாது வதனம் யஜ்ஞஸம்பவ

ஜிஹ்வாம் வாகீஸ்வரபாது முகுந்தோ தந்தஸம்ஹதீ  

 

ஓஷ்டம் ப்ரஹ்மாத்மகபாது பாது நாராயணோ()தரம்

ஸிவாத்மா சிபுகம் பாது கபோலௌ கமலாப்ரபு 

 

வித்யாத்மா பீடகம் பாது கண்டம் நாதாத்மகோ மம

புஜௌ சதுர்புஜபாது கரௌ தைத்யேந்த்ரமர்தன  

 

ஜ்ஞானாத்மா ஹ்ருதயம் பாது விஸ்வாத்மா து குசத்வயம்

மத்யமம் பாது ஸர்வாத்மா பாது பீதாம்பர கடிம் 

 

குக்ஷிம் குக்ஷிஸ்தவிஸ்வோ மே பலிபந்தோ (பங்கோ) வலித்ரயம்

நாபிம் மே பத்மனாபோ()வ்யாத்குஹ்யம் குஹ்யார்தபோதக்ருத்  

 

ஊரூ தாமோதரபாது ஜானுனீ மதுஸூதன

பாது ஜங்கே மஹாவிஷ்ணு குல்பௌ பாது ஜனார்தன  

 

பாதௌ த்ரிவிக்ரமபாது பாது பாதாங்குளிர்ஹரி

ஸர்வாங்கம் ஸர்வகபாது பாது ரோமாணி கேஸவ  

 

தாதூன்னாடீகத பாது பார்யாம் லக்ஷ்மீபதிர்மம

புத்ரான்விஸ்வகுடும்பீ மே பாது பந்தூன்ஸுரேஸ்வர  

 

மித்ரம் மித்ராத்மகபாது வஹ்ன்யாத்மா ஸத்ருஸம்ஹதீ

ப்ராணான்வாய்வாத்மக பாது க்ஷேத்ரம் விஸ்வம்பராத்மக  

 

வருணாத்மா ரஸான்பாது வ்யோமாத்மா ஹ்ருத்குஹாந்தரம்

திவாராத்ரம் ஹ்ருஷீகேஸபாது ஸர்வம் ஜகத்குரு  

 

விஷமே ஸங்கடே சைவ பாது க்ஷேமங்கரோ மம

ஸச்சிதானந்தரூபோ மே ஜ்ஞானம் ரக்ஷது ஸர்வதா  

 

ப்ராச்யாம் ரக்ஷது ஸர்வாத்மா ஆக்னேய்யாம் ஜ்ஞானதீபக

யாம்யாம் போதப்ரதபாது நைர்ருத்யாம் சித்கனப்ரப 

 

வித்யானிதிஸ்து வாருண்யாம் வாயவ்யாம் சின்மயோ()வது

கௌபேர்யாம் வித்ததபாது ஐஸான்யாம் ஜகத்குரு  

 

உர்த்வம் பாது ஜகத்ஸ்வாமீ பாத்வதஸ்தாத்பராத்பர

ரக்ஷாஹீனம் து யத்ஸ்தானம் ரக்ஷத்வகிலனாயக  

 

ஏவம் ந்யஸ்தஸரீரோ()ஸௌ ஸாக்ஷாத்வாகீஸ்வரோ பவேத்

ஆயுராரோக்யமைஸ்வர்யம் ஸர்வஸாஸ்த்ரப்ரவக்த்ருதாம்  

 

லபதே நாத்ர ஸந்தேஹோ ஹயக்ரீவப்ரஸாதத

இதீதம் கீர்திதம் திவ்யம் கவசம் தேவபூஜிதம்  

 

இதி ஹயக்ரீவமந்த்ரே அதர்வணவேதே மந்த்ரகண்டே பூர்வஸம்ஹிதாயாம் ஸ்ரீஹயக்ரீவகவசம் ஸம்பூர்ணம்