கருட பஞ்சமிக்குரிய மந்திரம் மற்றும் அஷ்டோத்திரம்

கொடிய வியாதிகளை தீர்க்கும் கருட பகவான் ஸ்லோகம் 

அம்ருத கலச ஹஸ்தம் காந்தி ஸம்பூர்ணதேஹம்
ஸகல விபுதவந்தயம் தேவ சாஸ்த்ரைரசிந்த்யம்
விவித ஸுலப பக்ஷை: தூய மானாண்ட கோநம்
ஸகல விஷவிநாஸனம் சிந்தயேத் பக்ஷிராஜம்.

க்ஷிப ஓம் ஸ்வாஹா 


கருட அஷ்டோத்திரம்
ஓம்கருடாய நம:
ஓம் வைநதேயாய நம:
ஓம் ககபதயே நம:
ஓம் காஸ்யபாய நம:
ஓம் அக்நயே நம:
ஓம் மஹாபலாய நம:
ஓம் தப்தகாந்சநவர்ணாபாய நம:
ஓம் ஸுபர்ணாய நம:
ஓம் ஹரிவாஹநாய நம:
ஓம் சந்தோமயாய நம:
ஓம் மஹாதேஜஸே நம:
ஓம் மஹோத்ஸஹாய நம:
ஓம் மஹாபலாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய நம:
ஓம் விஸ்ணுபக்தாய நம:
ஓம் குந்தேந்துதவளாநநாய நம:
ஓம் சக்ரபாணிதராய நம:
ஓம் ஸ்ரீமதே நம:
ஓம் நாகாரயே நம:
ஓம் நாகபூஸணாய நம:
ஓம் விக்யாநதாய நம:
ஓம் விஸேஸக்யாய நம:
ஓம் வித்யாநிதயே நம:
ஓம் அநாமயாய நம:
ஓம் பூதிதாய நம:
ஓம் புவநதாத்ரே நம:
ஓம் பூஸயாய நம:
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் ஸப்தசந்தோமயாய நம:
ஓம் பக்ஸிணே நம:
ஓம் ஸுராஸுரபூஜிதாய நம:
ஓம் கஜபுஜே நம:
ஓம் கச்சபாஸிநே நம:
ஓம் தைத்யஹந்த்ரே நம:
ஓம் அருணாநுஜாய நம:
ஓம் அம்றுதாம்ஸாய நம:
ஓம் அம்றுதவபுஸே நம:
ஓம் ஆநந்தநிதயே நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் நிகமாத்மநே நம:
ஓம் நிராஹாராய நம:
ஓம் நிஸ்த்ரைகுண்யாய நம:
ஓம் நிரவ்யாய நம:
ஓம் நிர்விகல்பாய நம:
ஓம் பரஸ்மைஜ்யோதிஸே நம:
ஓம் பராத்பரதராய நம:
ஓம் பரஸ்மை நம:
ஓம் ஸுபாந்காய நம:
ஓம் ஸுபதாய நம:
ஓம் ஸூராய நம:
ஓம் ஸூக்ஸ்மரூபிணே நம:
ஓம் ப்றுஹத்தநவே நம:
ஓம் விஸாஸிநே நம:
ஓம் விதிதாத்மநே நம:
ஓம் விதிதாய நம:
ஓம் ஜயவர்தநாய நம:
ஓம் தார்ட்யாந்காய நம:
ஓம் ஜகதீஸாய நம:
ஓம் ஜநார்தநம:ாத்வஜாய நம:
ஓம் ஸதாம்ஸந்தாபவிச்சேத்ரே நம:
ஓம் ஜராமரணவர்ஜிதாய நம:
ஓம் கல்யாணதாய நம:
ஓம் காலாதீதாய நம:
ஓம் கலாதரஸமப்ரபாய நம:
ஓம் ஸோமபாய நம:
ஓம் ஸுரஸந்கேஸாய நம:
ஓம் யக்யாந்காய நம:
ஓம் யக்யபூஸணாய நம:
ஓம் மஹாஜவாய நம:
ஓம் ஜிதாமித்ராய நம:
ஓம் மந்மதப்ரியபாந்தவாய நம:
ஓம் ஸந்கப்றுதே நம:
ஓம் சக்ரதாரிணே நம:
ஓம் பாலாய நம:
ஓம் பஹுபராக்ரமாய நம:
ஓம் ஸுதாகும்பதராய நம:
ஓம் தீமதே நம:
ஓம் துராதர்ஸாய நம:
ஓம் துராரிக்நே நம:
ஓம் வஜ்ராந்காய நம:
ஓம் வரதாய நம:
ஓம் வந்த்யாய நம:
ஓம் வாயுவேகாய நம:
ஓம் வரப்ரதாய நம:
ஓம் விநுதாநந்தநாய நம:
ஓம் ஸ்ரீதாய நம:
ஓம் விஜிதாராதிஸந்குலாய நம:
ஓம் பதத்வரிஸ்டராய நம:
ஓம் ஸர்வேஸாய நம:
ஓம் பாபக்நே நம:
ஓம் பாபநாஸநாய நம:
ஓம் அக்நிஜிதே நம:
ஓம் ஜயகோஸாய நம:
ஓம் ஜகதாஹ்லாதகாரகாய நம:
ஓம் வஜ்ரநாஸாய நம:
ஓம் ஸுவக்த்ராய நம:
ஓம் ஸத்ருக்நாய நம:
ஓம் மதபந்ஜநாய நம:
ஓம் காலக்யாய நம:
ஓம் கமலேஸ்டாய நம:
ஓம் கலிதோஸநிவாரணாய நம:
ஓம் வித்யுந்நிபாய நம:
ஓம் விஸாலாந்காய நம:
ஓம் விநுதாதாஸ்யவிமோசநாய நம:
ஓம் ஸ்தோமாத்மநே நம:
ஓம் த்ரயீமூர்த்நே நம:
ஓம் பூம்நே நம:
ஓம் காயத்ரலோசநாய நம:
ஓம் ஸாமகாநரதாய நம:
ஓம் ஸ்ரக்விநே நம:
ஓம் ஸ்வச்சந்தகதயே நம:
ஓம் அக்ரண்யே நம:
ஓம் ஸ்ரீபக்ஸிராஜபரப்ரஹ்மணே நம:
கருட காயத்ரி மந்திரம்

    ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே ஸூவர்ண பட்சாய தீமஹி
    
தன்னோ கருடஹ் ப்ரசோதயாத்
கருட மந்திரம்

குங்குமாங்கித வர்ணாய குந்தேந்து தவளாய
விஷ்ணு
வாகன நமஸ்துப்யம் பட்சி ராஜாயதே நமஹ