வாஸ்து காயத்ரி மற்றும் ஸ்லோகம்

  வாஸ்து காயத்ரி
ஓம் அனுக்ரஹ ரூபாய வித்மஹே பூமி புத்ராய தீமஹி
தன்னோ வாஸ்து ப்ரசோத்யாத்
வாஸ்து ஸ்லோகம்
மான் தண்டம் கராப்ங்யேன
வஹந்த பூமி ஸூதகம்
வந்தேஹம் வாஸ்து புருஷம்

ததாநம் ஸ்ரியம் மே ஸூகம்

வாஸ்து நாட்கள் 2020 – Vasthu days

26-01-2020 ஞாயிறு 10:41 – 11:17

05-03-2020 வியாழன் 10:32 – 11:08

23-04-2020 வியாழன் 08:54 – 09:30

03-06-2020 புதன் 09:58 – 10:34

26-07-2020 ஞாயிறு 07:44 – 08:20

22-08-2020 சனி 07:23 – 07:59

27-10-2020 செவ்வாய் 07:44 – 08:20

23-11-2020 திங்கள் 11:29 – 12:05