சௌந்தர்ய லஹரி – 29. தேவி பரமசிவனை வரவேற்கும் வைபவம்

கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர புர: கைடபபித:
கடோரே கோடீரே ஸ்கலஸி ஜஹி ஜம்பாரி மகுடம் |
ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸபம் உபயாதஸ்ய பவனம்
பவஸ்யாப்யுத்தானே தவ பரிஜனோக்திர் விஜயதே ||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *