நாராயணீயம் தசகம் 4.01 | NARAYANEEYAM

கல்யதாம் மம குருஷ்வ தாவதீம் கல்யதே ப⁴வது³பாஸனம் யயா |
ஸ்பஷ்டமஷ்டவித⁴யோக³ சர்யயா புஷ்டயாssசு தவ துஷ்டிமாப்னுயாம் ||

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *