ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள கஜேந்திர ஸ்துதி

ஸ்ரீஸுக  உவாச

ஏவம் வ்யவஸிதோ புத்த்யா ஸமாதாய மநோ ஹ்ருதி
ஜஜாப பரமம் ஜாப்யம் ப்ராக் ஜந்மந்யநுக்ஷிதம்   

கஜேந்திர  உவாச

ஓம் நமோ பகவதே தஸ்மை யத ஏதச்சிதாத்மகம்
புருஷாயாதி பீஜாய பரேஸாயாபி தீமஹி

யஸ்மிந்நிதம் யதஸ்சேதம் யேநேதம் ய இதம் ஸ்வயம்
யோஸ்மாத் பரஸ்மாச்ச பரஸ்தம் ப்ரபத்யே ஸ்வயம்புவம் 

ய: ஸ்வாத்மநீதம் நிஜமாயயார்பிதம்
      க்வசித் விபாதம் க்வ ச தத் திரோஹிதம்
அவித்தத்ருக் ஸாக்ஷ்யுபயம் ததீக்ஷதே
      ஸ ஆத்மமூலோவது மாம் பாரத்பரஹ

காலேந பஞ்சத்வமிதேஷூ க்ருத்ஸ்நஸோ
      லோகேஷூ பாலேஷூ ச ஸர்வஹேதுஷூ
தமஸ்தத ஸீத் கஹநம் கபீரம்
      யஸ்தஸ்ய பாரேபி விராஜதே விபு:   

ந யஸ்ய தேவா ருஷய: பதம் விதுர்
       ஐந்து: புந: கோர்ஹ்தி கந்துமீரிதும்
 யதா நடஸ்யாக்ருதிபி ர்விசேஷ்டதோ
       துரத்யயாநுக்ரமண: ஸ மாவது 

தித்ருக்ஷவோ யஸ்ய பதம் ஸூமங்கலம்
      விமுக்தஸங்கா முநய: ஸூஸாதவ:
சரந்த்யலோகவ்ரதமவ்ரணம் வநே
      பூதாத்மபூதா: ஸூஹ்ருத: ஸ மே கதி:   

ந வித்யதே யஸ்ய ச ஜந்ம கர்ம வா
        ந நாமாரூபே குணதோஷ ஏவ வா
ததாபி லோகாப்யயஸம்ப  வாய் ய:
        ஸ்வமாயயா தாந்யநுகாலம்ருச்ச தி 
தஸ்மை நம: பரேஸாய ப்ரஹ்மணேநந்த ஸக்தயே
அரூபாயோருரூபாய நம ஆஸ்சர்யகர்மணே 

நம ஆத்மப்ரதீபாய ஸாக்ஷிணே பரமாத்மநே
நமோ கிராம் விதூராய மநஸஸ் சேதஸாமபி 

ஸத்த்வேந ப்ரதிலப் யாய நைஷ்கர்ம்யேண விபஸ்சிதா
நம: கைவல்யநாதாய நிர்வாணஸூக ஸம்விதே 

நம: ஸாந்தாய கொராய மூடாய குணதர்மிணே
நிர்வி ஸேஷாய ஸாம்யாய நமோ க்ஞாநகநாய ச 

க்ஷேத்ரக்ஞாய நமஸ்துப்யம் ஸர்வாத் யக்ஷாய ஸாக்ஷிணே
புருஷாயாத்மமூலாய மூலப்ரக்ருதயே நம:

ஸர்வேந்த் ரியகு ணத் ரஷ்ட்ரே ஸர்வப்ரத்யய ஹேதவே
அஸதாச் சாயயோக்தாய ஸதாபாஸாய  தே நம:

நமோ நமஸ்தேகி லகாரணாய நிஷ்காரணாயாத் புதகாரணாய
ஸர்வாக மாம்நாயமஹார்ணவாய நமோபவர்காய பராயணாய

குணாரணிச்ச நந்சிதூஷ்மபாய தத்க்ஷோப விஸ் பூர்ஜிதமாநஸாய நைஷ்கர்ம்ய பாவேந விவர்ஜிதாக மஸ்வயம்ப்ரகாஸாய நமஸ்கரோமி

மாத்ருக்ப்ரபந்தபஸூபாஸவிமோக்ஷணாய
      முக்தாய பூரிகருணாய நமோலயாய
ஸ்வாம்ஸேந ஸர்வதநுப் ருந்மநஸி ப்ரதீத
      ப்ரத்யக் த்ருஸே பகவதே ப்ருஹதே நமஸ்தே

ஆத்மாத்மஜாப்தக் ருஹவித்தஜநெஸூ ஸக்தைர்
        துஷ்ப் ராபணாய குணஸங்க விவர்ஜிதாய
முக்தாத்மபி ஸ்வஹ்ருதயே பரிபாவிதாய
        க்ஞாநாத்மநே  பகவதே நம ஈஸ்வராய   

யம் தர்மகாமார்த விமுக்திகாமா
       பஜந்த இஷ்டாம் கதிமாப்நுவந்தி கதிமாப்நுவந்தி
கிம் த்வாஸிஷோ ராத்யபி தேஹமவ்யயம்
       கரோது மேதப் ரதயோ விமோக்ஷணம் 

ஏகாந்திநோ யஸ்ய ந கஞ்சநார்தம்
      வாஞ்சந்தி யே வை பகவத்ப்ரபந்நா:
அத்யத்புதம் தச்சரிதம் ஸுமங்களம்
      காய்ந்த ஆநந்த ஸமுத் ரமக் நா: 

தமக்ஷரம் ப்ரஹ்ம பரம் பரேஸூ
      மவ்யக்தமாத் யாத்மிகயோக கம்யம்
அதீந்த்ரியம் ஸூக்ஷ்மமிவாதிதூர
      மநந்தமாத்யம் பரிபூர்ணமீடே 
யஸ்ய  ப்ரஹ்மாதயோ  தேவா  வேதா  லோகாஸ்சராசரா: நாமரூபவிபேதேந  பல்க்வ்யா  ச  கலயா  க்ருதா:

யதார்சிஷோக்நே : ஸவிதுர்கபஸ்தயோ
     நிர்யாந்தி  ஸம்யாந்த்யஸக்ருத்  ஸ்வரோசிஷ:
ததா  யதோயம்  குணஸம்ப்ரவாஹோ 
     புத்திர்மந : காநி  ஸரீரஸர்கா:

ஸ  வை  ந  தேவாஸுரமர்த்யதிர்யங்
     ந  ஸ்த்ரீ  ந  ஷண்டோ  ந  புமாந்  ந  ஜந்து:
நாயம்  குண  கர்ம  ந  ஸந்த  சாஸந்
     நிஷேதஸேஷோ  ஜயதாதஸேஷ:

ஜிஜீவிஷே  நாஹமிஹாமுயா  கி             
        மந்தர்பஹிஸ்சாவ்ருதயேபயோந்யா
இச்சாமி  காலேந  ந  யஸ்ய  விப்லவஸ்   
        தஸ்யாத்மலோகாவரணஸ்ய  மோக்ஷம்

ஸோஹம்  விஸ்வஸ்ருஜம்  விஸ்வமவிஸ்வம்  விஸ்வவேதஸம்
விஸ்வாத்மாநமஜம்  ப்ரஹ்ம  ப்ரணதோஸ்மி  பரம்  பதம்

யோகரந்திதகர்மாணோ  ஹ்ருதி  யோகவிபாவிதே
யோகிநோ  யம்  ப்ரபஸ்யந்தி  யோகேஸம்  தம்  நதோஸ்ம்யஹம்

நமோ  நமஸ்துப்யமஸஹ்யவேக
     ஸக்தித்ரயாயாகி லதீ குணாய
ப்ரபந்நபாலாய  துரந்தஸக்தயே
     கதிந்த்ரியாணாமநவாப்யவர்த்மநே

நாயம்  வேத  ஸ்வமாத்மாநம்  யச்சக்த்யாஹம்தியா  ஹதம்
தம்  துரத்யயமாஹாத்ம்யம்  பகவந்தமிதோஸ்ம்யஹம்

ஸ்ரீஸுக  உவாச

ஏவம்  கஜேந்த்ரமுபவர்ணிதநிர்விஸேஷம்
      ப்ரஹ்மாதயோ  விவிதலிங்கபிதாபிமாநா:
நைதே  யதோபஸஸ்ருபுர்நிகிலாத்மகத்வாத்
      தத்ராகிலாமரமயோ  ஹரிராவிராஸீத்

தம்  தத்வதார்த்தமுபலப்ய  ஜகந்நிவாஸ:
     ஸ்தோத்ரம்  நிஸம்ய  திவிஜை : ஸஹ  ஸம்ஸ்துவத்பி :
சந்தோமயேந  கருடேந  ஸமுஹ்யமாநஸ்
     சக்ராயுதோப்யகமதாஸு  யதோ  கஜேந்த்ர:

ஸோந்த:ஸரஸ்யுருபலேந  க்ருஹீத  ஆர்தோ
     த்ருஷ்ட்வா  கருத்மதி  ஹரிம்  க  உபாத்தசக்ரம்
உத்க்ஷிப்ய  ஸாம்புஜகரம்  கிரமாஹ  க்ருச்ச்ரா
     ந்நாராயணாகிலகுரோ  பகவந்  நமஸ்தே

தம்  வீக்ஷ்ய  பீடிதமஜ : ஸஹஸாவதீர்ய
     ஸக்ராஹமாஸு  ஸரஸ : க்ருபயோஜ்ஜஹார
க்ராஹாத்  விபாடிதமுகாதரிணா  கஜேந்த்ரம்
     ஸம்பஸ்யதாம்  ஹரிரமூமுசதுஸ்ரியாணாம்