ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள நாராயண கவசம்

ராஜோவாச

யயா குப்த ஸஹஸ்த்ராக்ஷ ஸவாஹான் ரிபுஸைனிகான்|
க்ரீடன்னிவ வினிர்ஜித்ய த்ரிலோக்யா புபுஜே ஶ்ரியம்||1||

பகவம்ஸ்தன்மமாக்யாஹி வர்ம னாராயணாத்மகம்|
யதாஸ்ஸ்ததாயின ஶத்ரூன் யேன குப்தோஸ்ஜயன்ம்றுதே||2||

ஶ்ரீஶுக உவாச

வ்றுத புரோஹிதோஸ்த்வாஷ்ட்ரோ மஹேன்த்ராயானுப்றுச்சதே|
னாராயணாக்யம் வர்மாஹ ததிஹைகமனா ஶ்றுணு||3||

விஶ்வரூப உவாசதௌதாங்க்ரிபாணிராசம்ய ஸபவித்ர உதங் முக|
க்றுதஸ்வாங்ககரன்யாஸோ மன்த்ராப்யாம் வாக்யத ஶுசி||4||

னாராயணமயம் வர்ம ஸம்னஹ்யேத் பய ஆகதே|
பாதயோர்ஜானுனோரூர்வோரூதரே ஹ்றுத்யதோரஸி||5||

முகே ஶிரஸ்யானுபூர்வ்யாதோம்காராதீனி வின்யஸேத்|
ஓம் னமோ னாராயணாயேதி விபர்யயமதாபி வா||6||

கரன்யாஸம் தத குர்யாத் த்வாதஶாக்ஷரவித்யயா|
ப்ரணவாதியகாரன்தமங்குல்யங்குஷ்டபர்வஸு||7||

ன்யஸேத் ஹ்றுதய ஓங்காரம் விகாரமனு மூர்தனி|
ஷகாரம் து ப்ருவோர்மத்யே ணகாரம் ஶிகயா திஶேத்||8||

வேகாரம் னேத்ரயோர்யுஞ்ஜ்யான்னகாரம் ஸர்வஸன்திஷு|
மகாரமஸ்த்ரமுத்திஶ்ய மன்த்ரமூர்திர்பவேத் புத||9||

ஸவிஸர்கம் படன்தம் தத் ஸர்வதிக்ஷு வினிர்திஶேத்|
ஓம் விஷ்ணவே னம இதி ||10||

ஆத்மானம் பரமம் த்யாயேத த்யேயம் ஷட்ஶக்திபிர்யுதம்|
வித்யாதேஜஸ்தபோமூர்திமிமம் மன்த்ரமுதாஹரேத ||11||

ஓம் ஹரிர்விதத்யான்மம ஸர்வரக்ஷாம் ன்யஸ்தாங்க்ரிபத்ம பதகேன்த்ரப்றுஷ்டே|
தராரிசர்மாஸிகதேஷுசாபாஶான் ததானோஸ்ஷ்டகுணோஸ்ஷ்டபாஹு ||12||

ஜலேஷு மாம் ரக்ஷது மத்ஸ்யமூர்திர்யாதோகணேப்யோ வரூணஸ்ய பாஶாத்|
ஸ்தலேஷு மாயாவடுவாமனோஸ்வ்யாத் த்ரிவிக்ரம கே‌உவது விஶ்வரூப ||13||

துர்கேஷ்வடவ்யாஜிமுகாதிஷு ப்ரபு பாயான்ன்றுஸிம்ஹோ‌உஸுரயுதபாரி|
விமுஞ்சதோ யஸ்ய மஹாட்டஹாஸம் திஶோ வினேதுர்ன்யபதம்ஶ்ச கர்பா ||14||

ரக்ஷத்வஸௌ மாத்வனி யஜ்ஞகல்ப ஸ்வதம்ஷ்ட்ரயோன்னீததரோ வராஹ|
ராமோ‌உத்ரிகூடேஷ்வத விப்ரவாஸே ஸலக்ஷ்மணோஸ்வ்யாத் பரதாக்ரஜோஸ்ஸ்மான் ||15||

மாமுக்ரதர்மாதகிலாத் ப்ரமாதான்னாராயண பாது னரஶ்ச ஹாஸாத்|
தத்தஸ்த்வயோகாதத யோகனாத பாயாத் குணேஶ கபில கர்மபன்தாத் ||16||

ஸனத்குமாரோ வது காமதேவாத்தயஶீர்ஷா மாம் பதி தேவஹேலனாத்|
தேவர்ஷிவர்ய புரூஷார்சனான்தராத் கூர்மோ ஹரிர்மாம் னிரயாதஶேஷாத் ||17||

தன்வன்தரிர்பகவான் பாத்வபத்யாத் த்வன்த்வாத் பயாத்றுஷபோ னிர்ஜிதாத்மா|
யஜ்ஞஶ்ச லோகாதவதாஜ்ஜனான்தாத் பலோ கணாத் க்ரோதவஶாதஹீன்த்ர ||18||

த்வைபாயனோ பகவானப்ரபோதாத் புத்தஸ்து பாகண்டகணாத் ப்ரமாதாத்|
கல்கி கலே காலமலாத் ப்ரபாது தர்மாவனாயோரூக்றுதாவதார ||19||

மாம் கேஶவோ கதயா ப்ராதரவ்யாத் கோவின்த ஆஸங்கவமாத்தவேணு|
னாராயண ப்ராஹ்ண உதாத்தஶக்திர்மத்யன்தினே விஷ்ணுரரீன்த்ரபாணி ||20||

தேவோஸ்பராஹ்ணே மதுஹோக்ரதன்வா ஸாயம் த்ரிதாமாவது மாதவோ மாம்|
தோஷே ஹ்றுஷீகேஶ உதார்தராத்ரே னிஶீத ஏகோஸ்வது பத்மனாப ||21||

ஶ்ரீவத்ஸதாமாபரராத்ர ஈஶ ப்ரத்யூஷ ஈஶோ‌உஸிதரோ ஜனார்தன|
தாமோதரோ‌உவ்யாதனுஸன்த்யம் ப்ரபாதே விஶ்வேஶ்வரோ பகவான் காலமூர்தி ||22||

சக்ரம் யுகான்தானலதிக்மனேமி ப்ரமத் ஸமன்தாத் பகவத்ப்ரயுக்தம்|
தன்தக்தி தன்தக்த்யரிஸைன்யமாஸு கக்ஷம் யதா வாதஸகோ ஹுதாஶ ||23||

கதே‌உஶனிஸ்பர்ஶனவிஸ்புலிங்கே னிஷ்பிண்டி னிஷ்பிண்ட்யஜிதப்ரியாஸி|
கூஷ்மாண்டவைனாயகயக்ஷரக்ஷோபூதக்ரஹாம்ஶ்சூர்ணய சூர்ணயாரீன் ||24||

த்வம் யாதுதானப்ரமதப்ரேதமாத்றுபிஶாசவிப்ரக்ரஹகோரத்றுஷ்டீன்|
தரேன்த்ர வித்ராவய க்றுஷ்ணபூரிதோ பீமஸ்வனோ‌உரேர்ஹ்றுதயானி கம்பயன் ||25||

த்வம் திக்மதாராஸிவராரிஸைன்யமீஶப்ரயுக்தோ மம சின்தி சின்தி|
சர்மஞ்சதசன்த்ர சாதய த்விஷாமகோனாம் ஹர பாபசக்ஷுஷாம் ||26||

யன்னோ பயம் க்ரஹேப்யோ பூத் கேதுப்யோ ன்றுப்ய ஏவ ச|
ஸரீஸ்றுபேப்யோ தம்ஷ்ட்ரிப்யோ பூதேப்யோம்‌உஹோப்ய ஏவ வா ||27||

ஸர்வாண்யேதானி பகன்னாமரூபாஸ்த்ரகீர்தனாத்|
ப்ரயான்து ஸம்க்ஷயம் ஸத்யோ யே ன ஶ்ரேய ப்ரதீபகா ||28||

கரூடோ பகவான் ஸ்தோத்ரஸ்தோபஶ்சன்தோமய ப்ரபு|
ரக்ஷத்வஶேஷக்றுச்ச்ரேப்யோ விஷ்வக்ஸேன ஸ்வனாமபி ||29||

ஸர்வாபத்ப்யோ ஹரேர்னாமரூபயானாயுதானி ன|
புத்தின்த்ரியமன ப்ராணான் பான்து பார்ஷதபூஷணா ||30||

யதா ஹி பகவானேவ வஸ்துத ஸத்ஸச்ச யத்|
ஸத்யனானேன ன ஸர்வே யான்து னாஶமுபாத்ரவா ||31||

யதைகாத்ம்யானுபாவானாம் விகல்பரஹித ஸ்வயம்|
பூஷணாயுத்தலிங்காக்யா தத்தே ஶக்தீ ஸ்வமாயயா ||32||

தேனைவ ஸத்யமானேன ஸர்வஜ்ஞோ பகவான் ஹரி|
பாது ஸர்வை ஸ்வரூபைர்ன ஸதா ஸர்வத்ர ஸர்வக ||33 ||

விதிக்ஷு திக்ஷூர்த்வமத ஸமன்தாதன்தர்பஹிர்பகவான் னாரஸிம்ஹ|
ப்ரஹாபயம்ல்லோகபயம் ஸ்வனேன க்ரஸ்தஸமஸ்ததேஜா ||34||

மகவன்னிதமாக்யாதம் வர்ம னாரயணாத்மகம்|
விஜேஷ்யஸ்யஞ்ஜஸா யேன தம்ஶிதோ‌உஸுரயூதபான் ||35||

ஏதத் தாரயமாணஸ்து யம் யம் பஶ்யதி சக்ஷுஷா|
பதா வா ஸம்ஸ்ப்றுஶேத் ஸத்ய ஸாத்வஸாத் ஸ விமுச்யதே ||36||

ன குதஶ்சித பயம் தஸ்ய வித்யாம் தாரயதோ பவேத்|
ராஜதஸ்யுக்ரஹாதிப்யோ வ்யாக்ராதிப்யஶ்ச கர்ஹிசித் ||37||

இமாம் வித்யாம் புரா கஶ்சித் கௌஶிகோ தாரயன் த்விஜ|
யோகதாரணயா ஸ்வாங்கம் ஜஹௌ ஸ மரூதன்வனி ||38||

தஸ்யோபரி விமானேன கன்தர்வபதிரேகதா|
யயௌ சித்ரரத ஸ்த்ரீர்பிவ்றுதோ யத்ர த்விஜக்ஷய ||39||

ககனான்ன்யபதத் ஸத்ய ஸவிமானோ ஹ்யவாக் ஶிரா|
ஸ வாலகில்யவசனாதஸ்தீன்யாதாய விஸ்மித|
ப்ராஸ்ய ப்ராசீஸரஸ்வத்யாம் ஸ்னாத்வா தாம ஸ்வமன்வகாத் ||40||

ஶ்ரீஶுக உவாச

ய இதம் ஶ்றுணுயாத் காலே யோ தாரயதி சாத்றுத|
தம் னமஸ்யன்தி பூதானி முச்யதே ஸர்வதோ பயாத் ||41||

ஏதாம் வித்யாமதிகதோ விஶ்வரூபாச்சதக்ரது|
த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீம் புபுஜே வினிர்ஜித்ய‌உம்றுதேஸுரான் ||42||