srimath bhagavatham

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள கஜேந்திர ஸ்துதி

ஸ்ரீஸுக  உவாச

ஏவம் வ்யவஸிதோ புத்த்யா ஸமாதாய மநோ ஹ்ருதி
ஜஜாப பரமம் ஜாப்யம் ப்ராக் ஜந்மந்யநுக்ஷிதம்   

கஜேந்திர  உவாச

ஓம் நமோ பகவதே தஸ்மை யத ஏதச்சிதாத்மகம்
புருஷாயாதி பீஜாய பரேஸாயாபி தீமஹி

யஸ்மிந்நிதம் யதஸ்சேதம் யேநேதம் ய இதம் ஸ்வயம்
யோஸ்மாத் பரஸ்மாச்ச பரஸ்தம் ப்ரபத்யே ஸ்வயம்புவம் 

ய: ஸ்வாத்மநீதம் நிஜமாயயார்பிதம்
      க்வசித் விபாதம் க்வ ச தத் திரோஹிதம்
அவித்தத்ருக் ஸாக்ஷ்யுபயம் ததீக்ஷதே
      ஸ ஆத்மமூலோவது மாம் பாரத்பரஹ

காலேந பஞ்சத்வமிதேஷூ க்ருத்ஸ்நஸோ
      லோகேஷூ பாலேஷூ ச ஸர்வஹேதுஷூ
தமஸ்தத ஸீத் கஹநம் கபீரம்
      யஸ்தஸ்ய பாரேபி விராஜதே விபு:   

ந யஸ்ய தேவா ருஷய: பதம் விதுர்
       ஐந்து: புந: கோர்ஹ்தி கந்துமீரிதும்
 யதா நடஸ்யாக்ருதிபி ர்விசேஷ்டதோ
       துரத்யயாநுக்ரமண: ஸ மாவது 

தித்ருக்ஷவோ யஸ்ய பதம் ஸூமங்கலம்
      விமுக்தஸங்கா முநய: ஸூஸாதவ:
சரந்த்யலோகவ்ரதமவ்ரணம் வநே
      பூதாத்மபூதா: ஸூஹ்ருத: ஸ மே கதி:   

ந வித்யதே யஸ்ய ச ஜந்ம கர்ம வா
        ந நாமாரூபே குணதோஷ ஏவ வா
ததாபி லோகாப்யயஸம்ப  வாய் ய:
        ஸ்வமாயயா தாந்யநுகாலம்ருச்ச தி 
தஸ்மை நம: பரேஸாய ப்ரஹ்மணேநந்த ஸக்தயே
அரூபாயோருரூபாய நம ஆஸ்சர்யகர்மணே 

நம ஆத்மப்ரதீபாய ஸாக்ஷிணே பரமாத்மநே
நமோ கிராம் விதூராய மநஸஸ் சேதஸாமபி 

ஸத்த்வேந ப்ரதிலப் யாய நைஷ்கர்ம்யேண விபஸ்சிதா
நம: கைவல்யநாதாய நிர்வாணஸூக ஸம்விதே 

நம: ஸாந்தாய கொராய மூடாய குணதர்மிணே
நிர்வி ஸேஷாய ஸாம்யாய நமோ க்ஞாநகநாய ச 

க்ஷேத்ரக்ஞாய நமஸ்துப்யம் ஸர்வாத் யக்ஷாய ஸாக்ஷிணே
புருஷாயாத்மமூலாய மூலப்ரக்ருதயே நம:

ஸர்வேந்த் ரியகு ணத் ரஷ்ட்ரே ஸர்வப்ரத்யய ஹேதவே
அஸதாச் சாயயோக்தாய ஸதாபாஸாய  தே நம:

நமோ நமஸ்தேகி லகாரணாய நிஷ்காரணாயாத் புதகாரணாய
ஸர்வாக மாம்நாயமஹார்ணவாய நமோபவர்காய பராயணாய

குணாரணிச்ச நந்சிதூஷ்மபாய தத்க்ஷோப விஸ் பூர்ஜிதமாநஸாய நைஷ்கர்ம்ய பாவேந விவர்ஜிதாக மஸ்வயம்ப்ரகாஸாய நமஸ்கரோமி

மாத்ருக்ப்ரபந்தபஸூபாஸவிமோக்ஷணாய
      முக்தாய பூரிகருணாய நமோலயாய
ஸ்வாம்ஸேந ஸர்வதநுப் ருந்மநஸி ப்ரதீத
      ப்ரத்யக் த்ருஸே பகவதே ப்ருஹதே நமஸ்தே

ஆத்மாத்மஜாப்தக் ருஹவித்தஜநெஸூ ஸக்தைர்
        துஷ்ப் ராபணாய குணஸங்க விவர்ஜிதாய
முக்தாத்மபி ஸ்வஹ்ருதயே பரிபாவிதாய
        க்ஞாநாத்மநே  பகவதே நம ஈஸ்வராய   

யம் தர்மகாமார்த விமுக்திகாமா
       பஜந்த இஷ்டாம் கதிமாப்நுவந்தி கதிமாப்நுவந்தி
கிம் த்வாஸிஷோ ராத்யபி தேஹமவ்யயம்
       கரோது மேதப் ரதயோ விமோக்ஷணம் 

ஏகாந்திநோ யஸ்ய ந கஞ்சநார்தம்
      வாஞ்சந்தி யே வை பகவத்ப்ரபந்நா:
அத்யத்புதம் தச்சரிதம் ஸுமங்களம்
      காய்ந்த ஆநந்த ஸமுத் ரமக் நா: 

தமக்ஷரம் ப்ரஹ்ம பரம் பரேஸூ
      மவ்யக்தமாத் யாத்மிகயோக கம்யம்
அதீந்த்ரியம் ஸூக்ஷ்மமிவாதிதூர
      மநந்தமாத்யம் பரிபூர்ணமீடே 
யஸ்ய  ப்ரஹ்மாதயோ  தேவா  வேதா  லோகாஸ்சராசரா: நாமரூபவிபேதேந  பல்க்வ்யா  ச  கலயா  க்ருதா:

யதார்சிஷோக்நே : ஸவிதுர்கபஸ்தயோ
     நிர்யாந்தி  ஸம்யாந்த்யஸக்ருத்  ஸ்வரோசிஷ:
ததா  யதோயம்  குணஸம்ப்ரவாஹோ 
     புத்திர்மந : காநி  ஸரீரஸர்கா:

ஸ  வை  ந  தேவாஸுரமர்த்யதிர்யங்
     ந  ஸ்த்ரீ  ந  ஷண்டோ  ந  புமாந்  ந  ஜந்து:
நாயம்  குண  கர்ம  ந  ஸந்த  சாஸந்
     நிஷேதஸேஷோ  ஜயதாதஸேஷ:

ஜிஜீவிஷே  நாஹமிஹாமுயா  கி             
        மந்தர்பஹிஸ்சாவ்ருதயேபயோந்யா
இச்சாமி  காலேந  ந  யஸ்ய  விப்லவஸ்   
        தஸ்யாத்மலோகாவரணஸ்ய  மோக்ஷம்

ஸோஹம்  விஸ்வஸ்ருஜம்  விஸ்வமவிஸ்வம்  விஸ்வவேதஸம்
விஸ்வாத்மாநமஜம்  ப்ரஹ்ம  ப்ரணதோஸ்மி  பரம்  பதம்

யோகரந்திதகர்மாணோ  ஹ்ருதி  யோகவிபாவிதே
யோகிநோ  யம்  ப்ரபஸ்யந்தி  யோகேஸம்  தம்  நதோஸ்ம்யஹம்

நமோ  நமஸ்துப்யமஸஹ்யவேக
     ஸக்தித்ரயாயாகி லதீ குணாய
ப்ரபந்நபாலாய  துரந்தஸக்தயே
     கதிந்த்ரியாணாமநவாப்யவர்த்மநே

நாயம்  வேத  ஸ்வமாத்மாநம்  யச்சக்த்யாஹம்தியா  ஹதம்
தம்  துரத்யயமாஹாத்ம்யம்  பகவந்தமிதோஸ்ம்யஹம்

ஸ்ரீஸுக  உவாச

ஏவம்  கஜேந்த்ரமுபவர்ணிதநிர்விஸேஷம்
      ப்ரஹ்மாதயோ  விவிதலிங்கபிதாபிமாநா:
நைதே  யதோபஸஸ்ருபுர்நிகிலாத்மகத்வாத்
      தத்ராகிலாமரமயோ  ஹரிராவிராஸீத்

தம்  தத்வதார்த்தமுபலப்ய  ஜகந்நிவாஸ:
     ஸ்தோத்ரம்  நிஸம்ய  திவிஜை : ஸஹ  ஸம்ஸ்துவத்பி :
சந்தோமயேந  கருடேந  ஸமுஹ்யமாநஸ்
     சக்ராயுதோப்யகமதாஸு  யதோ  கஜேந்த்ர:

ஸோந்த:ஸரஸ்யுருபலேந  க்ருஹீத  ஆர்தோ
     த்ருஷ்ட்வா  கருத்மதி  ஹரிம்  க  உபாத்தசக்ரம்
உத்க்ஷிப்ய  ஸாம்புஜகரம்  கிரமாஹ  க்ருச்ச்ரா
     ந்நாராயணாகிலகுரோ  பகவந்  நமஸ்தே

தம்  வீக்ஷ்ய  பீடிதமஜ : ஸஹஸாவதீர்ய
     ஸக்ராஹமாஸு  ஸரஸ : க்ருபயோஜ்ஜஹார
க்ராஹாத்  விபாடிதமுகாதரிணா  கஜேந்த்ரம்
     ஸம்பஸ்யதாம்  ஹரிரமூமுசதுஸ்ரியாணாம் 

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள நாராயண கவசம்

ராஜோவாச

யயா குப்த ஸஹஸ்த்ராக்ஷ ஸவாஹான் ரிபுஸைனிகான்|
க்ரீடன்னிவ வினிர்ஜித்ய த்ரிலோக்யா புபுஜே ஶ்ரியம்||1||

பகவம்ஸ்தன்மமாக்யாஹி வர்ம னாராயணாத்மகம்|
யதாஸ்ஸ்ததாயின ஶத்ரூன் யேன குப்தோஸ்ஜயன்ம்றுதே||2||

ஶ்ரீஶுக உவாச

வ்றுத புரோஹிதோஸ்த்வாஷ்ட்ரோ மஹேன்த்ராயானுப்றுச்சதே|
னாராயணாக்யம் வர்மாஹ ததிஹைகமனா ஶ்றுணு||3||

விஶ்வரூப உவாசதௌதாங்க்ரிபாணிராசம்ய ஸபவித்ர உதங் முக|
க்றுதஸ்வாங்ககரன்யாஸோ மன்த்ராப்யாம் வாக்யத ஶுசி||4||

னாராயணமயம் வர்ம ஸம்னஹ்யேத் பய ஆகதே|
பாதயோர்ஜானுனோரூர்வோரூதரே ஹ்றுத்யதோரஸி||5||

முகே ஶிரஸ்யானுபூர்வ்யாதோம்காராதீனி வின்யஸேத்|
ஓம் னமோ னாராயணாயேதி விபர்யயமதாபி வா||6||

கரன்யாஸம் தத குர்யாத் த்வாதஶாக்ஷரவித்யயா|
ப்ரணவாதியகாரன்தமங்குல்யங்குஷ்டபர்வஸு||7||

ன்யஸேத் ஹ்றுதய ஓங்காரம் விகாரமனு மூர்தனி|
ஷகாரம் து ப்ருவோர்மத்யே ணகாரம் ஶிகயா திஶேத்||8||

வேகாரம் னேத்ரயோர்யுஞ்ஜ்யான்னகாரம் ஸர்வஸன்திஷு|
மகாரமஸ்த்ரமுத்திஶ்ய மன்த்ரமூர்திர்பவேத் புத||9||

ஸவிஸர்கம் படன்தம் தத் ஸர்வதிக்ஷு வினிர்திஶேத்|
ஓம் விஷ்ணவே னம இதி ||10||

ஆத்மானம் பரமம் த்யாயேத த்யேயம் ஷட்ஶக்திபிர்யுதம்|
வித்யாதேஜஸ்தபோமூர்திமிமம் மன்த்ரமுதாஹரேத ||11||

ஓம் ஹரிர்விதத்யான்மம ஸர்வரக்ஷாம் ன்யஸ்தாங்க்ரிபத்ம பதகேன்த்ரப்றுஷ்டே|
தராரிசர்மாஸிகதேஷுசாபாஶான் ததானோஸ்ஷ்டகுணோஸ்ஷ்டபாஹு ||12||

ஜலேஷு மாம் ரக்ஷது மத்ஸ்யமூர்திர்யாதோகணேப்யோ வரூணஸ்ய பாஶாத்|
ஸ்தலேஷு மாயாவடுவாமனோஸ்வ்யாத் த்ரிவிக்ரம கே‌உவது விஶ்வரூப ||13||

துர்கேஷ்வடவ்யாஜிமுகாதிஷு ப்ரபு பாயான்ன்றுஸிம்ஹோ‌உஸுரயுதபாரி|
விமுஞ்சதோ யஸ்ய மஹாட்டஹாஸம் திஶோ வினேதுர்ன்யபதம்ஶ்ச கர்பா ||14||

ரக்ஷத்வஸௌ மாத்வனி யஜ்ஞகல்ப ஸ்வதம்ஷ்ட்ரயோன்னீததரோ வராஹ|
ராமோ‌உத்ரிகூடேஷ்வத விப்ரவாஸே ஸலக்ஷ்மணோஸ்வ்யாத் பரதாக்ரஜோஸ்ஸ்மான் ||15||

மாமுக்ரதர்மாதகிலாத் ப்ரமாதான்னாராயண பாது னரஶ்ச ஹாஸாத்|
தத்தஸ்த்வயோகாதத யோகனாத பாயாத் குணேஶ கபில கர்மபன்தாத் ||16||

ஸனத்குமாரோ வது காமதேவாத்தயஶீர்ஷா மாம் பதி தேவஹேலனாத்|
தேவர்ஷிவர்ய புரூஷார்சனான்தராத் கூர்மோ ஹரிர்மாம் னிரயாதஶேஷாத் ||17||

தன்வன்தரிர்பகவான் பாத்வபத்யாத் த்வன்த்வாத் பயாத்றுஷபோ னிர்ஜிதாத்மா|
யஜ்ஞஶ்ச லோகாதவதாஜ்ஜனான்தாத் பலோ கணாத் க்ரோதவஶாதஹீன்த்ர ||18||

த்வைபாயனோ பகவானப்ரபோதாத் புத்தஸ்து பாகண்டகணாத் ப்ரமாதாத்|
கல்கி கலே காலமலாத் ப்ரபாது தர்மாவனாயோரூக்றுதாவதார ||19||

மாம் கேஶவோ கதயா ப்ராதரவ்யாத் கோவின்த ஆஸங்கவமாத்தவேணு|
னாராயண ப்ராஹ்ண உதாத்தஶக்திர்மத்யன்தினே விஷ்ணுரரீன்த்ரபாணி ||20||

தேவோஸ்பராஹ்ணே மதுஹோக்ரதன்வா ஸாயம் த்ரிதாமாவது மாதவோ மாம்|
தோஷே ஹ்றுஷீகேஶ உதார்தராத்ரே னிஶீத ஏகோஸ்வது பத்மனாப ||21||

ஶ்ரீவத்ஸதாமாபரராத்ர ஈஶ ப்ரத்யூஷ ஈஶோ‌உஸிதரோ ஜனார்தன|
தாமோதரோ‌உவ்யாதனுஸன்த்யம் ப்ரபாதே விஶ்வேஶ்வரோ பகவான் காலமூர்தி ||22||

சக்ரம் யுகான்தானலதிக்மனேமி ப்ரமத் ஸமன்தாத் பகவத்ப்ரயுக்தம்|
தன்தக்தி தன்தக்த்யரிஸைன்யமாஸு கக்ஷம் யதா வாதஸகோ ஹுதாஶ ||23||

கதே‌உஶனிஸ்பர்ஶனவிஸ்புலிங்கே னிஷ்பிண்டி னிஷ்பிண்ட்யஜிதப்ரியாஸி|
கூஷ்மாண்டவைனாயகயக்ஷரக்ஷோபூதக்ரஹாம்ஶ்சூர்ணய சூர்ணயாரீன் ||24||

த்வம் யாதுதானப்ரமதப்ரேதமாத்றுபிஶாசவிப்ரக்ரஹகோரத்றுஷ்டீன்|
தரேன்த்ர வித்ராவய க்றுஷ்ணபூரிதோ பீமஸ்வனோ‌உரேர்ஹ்றுதயானி கம்பயன் ||25||

த்வம் திக்மதாராஸிவராரிஸைன்யமீஶப்ரயுக்தோ மம சின்தி சின்தி|
சர்மஞ்சதசன்த்ர சாதய த்விஷாமகோனாம் ஹர பாபசக்ஷுஷாம் ||26||

யன்னோ பயம் க்ரஹேப்யோ பூத் கேதுப்யோ ன்றுப்ய ஏவ ச|
ஸரீஸ்றுபேப்யோ தம்ஷ்ட்ரிப்யோ பூதேப்யோம்‌உஹோப்ய ஏவ வா ||27||

ஸர்வாண்யேதானி பகன்னாமரூபாஸ்த்ரகீர்தனாத்|
ப்ரயான்து ஸம்க்ஷயம் ஸத்யோ யே ன ஶ்ரேய ப்ரதீபகா ||28||

கரூடோ பகவான் ஸ்தோத்ரஸ்தோபஶ்சன்தோமய ப்ரபு|
ரக்ஷத்வஶேஷக்றுச்ச்ரேப்யோ விஷ்வக்ஸேன ஸ்வனாமபி ||29||

ஸர்வாபத்ப்யோ ஹரேர்னாமரூபயானாயுதானி ன|
புத்தின்த்ரியமன ப்ராணான் பான்து பார்ஷதபூஷணா ||30||

யதா ஹி பகவானேவ வஸ்துத ஸத்ஸச்ச யத்|
ஸத்யனானேன ன ஸர்வே யான்து னாஶமுபாத்ரவா ||31||

யதைகாத்ம்யானுபாவானாம் விகல்பரஹித ஸ்வயம்|
பூஷணாயுத்தலிங்காக்யா தத்தே ஶக்தீ ஸ்வமாயயா ||32||

தேனைவ ஸத்யமானேன ஸர்வஜ்ஞோ பகவான் ஹரி|
பாது ஸர்வை ஸ்வரூபைர்ன ஸதா ஸர்வத்ர ஸர்வக ||33 ||

விதிக்ஷு திக்ஷூர்த்வமத ஸமன்தாதன்தர்பஹிர்பகவான் னாரஸிம்ஹ|
ப்ரஹாபயம்ல்லோகபயம் ஸ்வனேன க்ரஸ்தஸமஸ்ததேஜா ||34||

மகவன்னிதமாக்யாதம் வர்ம னாரயணாத்மகம்|
விஜேஷ்யஸ்யஞ்ஜஸா யேன தம்ஶிதோ‌உஸுரயூதபான் ||35||

ஏதத் தாரயமாணஸ்து யம் யம் பஶ்யதி சக்ஷுஷா|
பதா வா ஸம்ஸ்ப்றுஶேத் ஸத்ய ஸாத்வஸாத் ஸ விமுச்யதே ||36||

ன குதஶ்சித பயம் தஸ்ய வித்யாம் தாரயதோ பவேத்|
ராஜதஸ்யுக்ரஹாதிப்யோ வ்யாக்ராதிப்யஶ்ச கர்ஹிசித் ||37||

இமாம் வித்யாம் புரா கஶ்சித் கௌஶிகோ தாரயன் த்விஜ|
யோகதாரணயா ஸ்வாங்கம் ஜஹௌ ஸ மரூதன்வனி ||38||

தஸ்யோபரி விமானேன கன்தர்வபதிரேகதா|
யயௌ சித்ரரத ஸ்த்ரீர்பிவ்றுதோ யத்ர த்விஜக்ஷய ||39||

ககனான்ன்யபதத் ஸத்ய ஸவிமானோ ஹ்யவாக் ஶிரா|
ஸ வாலகில்யவசனாதஸ்தீன்யாதாய விஸ்மித|
ப்ராஸ்ய ப்ராசீஸரஸ்வத்யாம் ஸ்னாத்வா தாம ஸ்வமன்வகாத் ||40||

ஶ்ரீஶுக உவாச

ய இதம் ஶ்றுணுயாத் காலே யோ தாரயதி சாத்றுத|
தம் னமஸ்யன்தி பூதானி முச்யதே ஸர்வதோ பயாத் ||41||

ஏதாம் வித்யாமதிகதோ விஶ்வரூபாச்சதக்ரது|
த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீம் புபுஜே வினிர்ஜித்ய‌உம்றுதேஸுரான் ||42||