அக்ஷ்யத்திரிதியை அன்று தானம் செய்யும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்

அக்ஷ்யத்திரிதியை அன்று தானம் செய்யும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்
     
     ஏஷ தர்ம கடோ தத்த: ப்ரம்ம
               விஷ்ணு சிவாத்மக:
     அஸ்ய ப்ரதானாது த்ருப்யந்து
               பிதரோபி பிதாமக:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *