குழந்தை பாக்கியத்திற்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று செய்யவேண்டிய சுலோகம்

 

ஸ்ரீ  ஸந்தான  கோபால கிருஷ்ண ஸ்தோத்திரம்

கோப  பால!  மஹாதந்ய  கோவிந்தாச்யுத  மாதவ |
தேஹி  மே  தநயம்  க்ருஷ்ண!  வாஸுதேவ!  ஜகத்பதே

திஸது  திஸது  புத்ரம்  தேவகீ  நந்தநோ()யம்
திஸது
  திஸது  ஸ்ரீக்ரம்  பாக்யவத்  புத்ர  லாபம் |
திஸது  திஸது  ஸ்ரீக்ரம்  ஸ்ரீஸோ  ராகவோ  ராமசந்த்ர:
திஸது  திஸது  புத்ர  வம்ஸவிஸ்தார  ஹேதோ:

வம்ஸ  விஸ்தாரகம்  புத்ரம்  தேஹி  மே  மதுஸூதந ! |
ஸுதம்  தேஹி  ஸுதம்  தேஹி  த்வாமஹம்  ஸரணம்கத:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *