த்ரிதியை திதிக்குரிய நித்யக்லின்னா தேவியின் காயத்ரி மந்திரம் அர்ச்சனை நாமாவளிகள்

காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் நித்யக்லின்னாயை  ச வித்மஹே நித்ய மதத்ரவாயைதீமஹி
தந்தோ நித்யா ப்ரசோதயாத்

அர்ச்சனை நாமாவளிகள் 

ஓம்  நித்யக்லின்னாயை நமஹ
ஓம்  நித்யமதத்ரவாயை நமஹ
ஓம்  உமாயை நமஹ
ஓம்  விஸ்வரூபிண்யை நமஹ
ஓம்  யோகேஸ்வர்யை நமஹ
ஓம்  யோக கம்யாயை நமஹ
ஓம்  யோகா மாத்ரே நமஹ
ஓம்  வஸூந்தராயை நமஹ
ஓம்   தன்யாயை நமஹ
ஓம்  தனேஸ்வர்யை நமஹ
ஓம்  தான்யாயை நமஹ
ஓம்  ரத்னதாயை நமஹ
ஓம்  பஸூவர்தின்யை நமஹ
ஓம்  கூஷ்மாண்ட்யை நமஹ
ஓம்  தாருண்யை நமஹ
ஓம்  சண்ட்டைய  நமஹ
ஓம்  கோராயை நமஹ
ஓம்  கோரஸ்வரூபாயை நமஹ
ஓம்  மாத்ருதாயை நமஹ
ஓம்  மாதவ்யை நமஹ
ஓம்  தஸாயை நமஹ
ஓம்  ஏகாக்ஷராயை நமஹ
ஓம்  விஸ்வமூர்த்தயே நமஹ
ஓம்  விஸ்வாயை நமஹ
ஓம்  விஸ்வேஸ்வர்யை நமஹ
ஓம்  த்ருவாயை நமஹ
ஓம்  ஸர்வாயை நமஹ
ஓம்  க்ஷமாயை நமஹ
ஓம்  ஆத்யாயை நமஹ
ஓம்  பூதாத்மாயை நமஹ
ஓம்  பூதிதாயை நமஹ
ஓம்  பூதிவர்தின்யை நமஹ
ஓம்  பூதேஸ்வரப்ரியாயை நமஹ
ஓம்  பூத்யை நமஹ
ஓம்  பூதமாலாயை நமஹ
ஓம்  யௌவன்யை நமஹ
ஓம்  வைதேஹ்யை நமஹ
ஓம்  பூஜிதாயை நமஹ
ஓம்  ஸீதாயை நமஹ
ஓம்  மாயாவ்யை நமஹ
ஓம்  பவ வாஹின்யை நமஹ
ஓம்  ஸத்வஸ்தாயை நமஹ
ஓம்  ஸத்வ நிலையாயை நமஹ
ஓம்  ஸத்வாயை நமஹ
ஓம்  ஸத்வ சிகீர்ஷணாய நமஹ
ஓம்  விஸ்வஸ்தாயை நமஹ
ஓம்  விஸ்வ நிலையாயை நமஹ
ஓம்  ஸ்ரீ பலாயை நமஹ
ஓம்  ஸ்ரீ நிகேதனாயை நமஹ
ஓம்  ஸ்ரீ ஸஸாங்க தராயை நமஹ
ஓம்  நந்தாயை நமஹ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *