ப்ருஹத் தர்ம புராணத்திலுள்ள பித்ரு ஸ்துதி


ப்ரஹ்மோவாச :

ஓம்  நம :  பித்ரே  ஜன்ம  தாத்ரே
ஸர்வ  தேவ  மயாய  ச
ஸு  கதாய  ப்ரஸன்னாய
ஸு  ப்ரீதாய  மஹாத்மனே

ஸர்வ  யஜ்ஞ  ஸ்வரூபாய
ஸ்வர்காய  பரமேஷ்டினே
ஸர்வ  தீர்தாவலோகாய
கருணா  ஸாகராய  ச

நம : ஸதா  ஸு  தோஷாய
ஸிவ  ரூபாய  தே  நமஹ
ஸதா  பராத  க்ஷமிணே
ஸு  காய  ஸு  கதாய  ச

துர்லபம்  மானுஷமிதம்
யேன  லப்த  மயா  வபு :
ஸம்பாவனீயம்  தர்மார்தே
தஸ்மை  பித்ரே  நமோ  நமஹ

தீர்த  ஸ்னான  தபோ  ஹோம
ஜபாதி  யஸ்ய  தர்ஸனம்
மஹாகுரோஸ்  ச  குரவே
தஸ்மை  பித்ரே  நமோ  நமஹ

யஸ்ய  ப்ரணாம  ஸ்தவனாத்
கோடிஸ : பித்ரு  தர்பணம்
அஸ்வமேத  ஸதைஸ்   துல்யம் 
தஸ்மை  பித்ரே   நமோ  நமஹ

பலஸ்ருதி:

இதம்  ஸ்தோத்ரம்  பித்ரு : புண்யம்
ய : படேத்  ப்ரயதோ  நரஹ
ப்ரத்யஹம்  ப்ராதருத்தாய
பித்ரு  ஸ்ராத்த  தினேபி  ச

ஸ்வஜன்ம  திவஸே  ஸாக்ஷாத்
பிதுரக்ரே  ஸ்திதோபி  வா
ந  தஸ்ய  துர்லபம்  கிஞ்சித்
ஸர்வஜ்ஞதாதி  வாஞ்சிதம்

நானா  பகர்ம  க்ருத்வாபி
ய :  ஸ்தௌதி  பிதரம்  ஸு  த :
ஸ  த்ருவம்  ப்ரவிதாயை  வ
ப்ராயஸ்சித்தம்  ஸு  கீபவேத்

பித்ரு : ப்ரீதிகரோ  நித்யம்
ஸர்வ  கர்மாண்யதார்ஹதி
இதி  ப்ருஹத்  தர்ம  புராணே
பித்ரு  ஸ்தோத்ரம்  ஸம்பூர்ணம் 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *