ஸ்ரீ சக்கரம்: பாகம் – 3

சர்வ ஸம்ஷோபணம் 

மூன்றாவது சக்கரத்தில் உள்ள எட்டு சக்திகளில் அனங்கமாலினியாக வர்ணிக்கப்படுகிறாள். பாசம்,  அங்குசம்,  அபயம்,  வரதம் தாங்கி, செம்பட்டு உடை உடுத்தி, செம்மலர் மாலை அணிந்து 
ஸ்ரீ லலிதாவை நமஸ்கரித்து கொண்டிருக்கும் அனங்கமாலினி மனித சரீரத்தில் ஜீவனாக, பிராணனாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள்.  யோகக் கலைக்கு இந்த சக்தி மிக அவசியம். மூன்றாவது சக்கரத்தில் 8 தேவதைகள் உள்ளனர்.

1. அனங்க குஸுமா 
2. அனங்க மேகலா 
3. அனங்க மதனா 
4. அனங்க மதனாதுரா 
5. அனங்க ரேகா 
6. அனங்க வேகினி 
7. அனங்காங்குசா 
8. அனங்க மாலினி    

சர்வ சௌபாக்கிய தாயகம்

நாலாவது சத்திரத்தில் 14 சம்பிரதாய யோகினிகள் உள்ளனர். அதாவது ஸ்ரீ லலிதையை வழிபாடு செய்பவர்களுக்கு, சிவன் தானே குருவாக வருவார். அல்லது குரு வடிவாக உத்தம மகான்கள் வந்து சேர்வார்கள. ஆதி குருவான தக்ஷிணா மூர்த்தியே 14 உலகங்களுக்கும் குரு என்று இந்த சக்கரம் விளக்குகிறது. நமது தேகத்தில் 14 நாடிகள் உள்ளன. இந்த நாடிகளின் தேவதைகளாகவும் இவர்கள் வர்னிக்க படுகின்றனர்.
1. ஸர்வ வித்ராவினி
2. ஸர்வ கர்ஷினி 
3. ஸர்வக்லாதினி 
4. ஸர்வஸம்மோஹினி 
5. ஸர்வசதம்பினி 
6. ஸர்வஜ்ரும்பினி 
7. ஸர்வவசங்கரி  
8. ஸர்வரஞ்சனி  
9. ஸர்வோன்மாதினி  
10. ஸர்வதாஸாதகி   
11. ஸர்வசம்பத்திரிபுரணி 
12. ஸர்வமந்த்ரமயி 
13. ஸர்வதுவந்தவசயங்கரி  

சர்வார்த்த சாதகம்

ஐந்தாவது சக்கரத்தில் 10 தேவதைகள் உள்ளனர்

1. ஸர்வசித்திபிரதா 
2. ஸர்வசம்பத்பிரதா
3. ஸர்வப்ரியங்கரி 
4. ஸர்வமங்கலகாரிணி 
5. ஸர்வகாமப்ரதா
6. ஸர்வதுக்கவிமோஷினி
7. ஸர்வம்ரித்யுபிரசமணி 
8. ஸர்வவிக்னநிவாரிணி 
9. ஸர்வசர்வாங்கசுந்தரி 
10. ஸர்வஸௌபாக்யதாயினி 

சர்வ ரக்ஷா கரம்

ஆறாவது சக்கரத்தில் 10 தேவதைகள் உள்ளனர்

1. ஸர்வக்னி 
2. ஸர்வசக்தி 
3. ஸர்வஸ்வர்ய ப்ரதாயினி 
4. ஸர்வஜ்ஞானமயி 
5. ஸர்வதவ்யாதி நிவாரணி 
6. ஸர்வாதாரஸ்வரூபா 
7. ஸர்வபாபஹரா
8. ஸர்வானந்தமயி 
9. ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணி 
10. ஸர்வேப்ஸிதபலபிரதா   

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *