ஸ்ரீ சியாமளா தேவி

 

சியாமளா தண்டகம் 
த்யானம்

மாணிக்ய வீணா முபலாலயந்தீம் |
மதாலஸாம் மஞ்சுள வாக்விலாஸம் ||
மஹேந்திர நீலத்யுதி கோமலாங்கீம் |
மாதங்க கன்யாம் மனஸாஸ்மராமி ||


மாதா மரகத சியாமா மாதங்கீ மதசாலீனீ 
குர்யாத் கடாக்ஷம் கல்யாணி கதம்பவன வாஸினி
ஜய மாதங்க தனயே ஜய நீலோத்பாத்யுதே
ஜய ஸங்கீத ரஸிகே ஜய லீலா சுகப்ரியே  

எளிய முறை பூஜை


1. ஓம் ஸங்கீத யோகின்யை நமஹ
2. ஓம் சியாமளா தேவ்யை நமஹ
3. ஓம் சியாமா தேவ்யை நமஹ
4. ஓம் மந்திர நாயிகாயை நமஹ
5. ஓம் மந்திரிணியை நமஹ
6. ஓம் சசிவேசானியை நமஹ
7. ஓம் ப்ரதானேசியை  நமஹ
8. ஓம் சுகப்ரியாயை  நமஹ
9. ஓம் வீணா சக்தியை நமஹ
10. ஓம் வைணீகீ சக்தியை நமஹ
11. ஓம் முத்ரிணி சக்தியை நமஹ
12. ஓம் நீபப்ரியா சக்தியை நமஹ
13. ஓம் கதம்பேசீ சக்தியை நமஹ
14. ஓம் ப்ரியகப்ரியா சக்தியை நமஹ
15. ஓம் கதம்பவன வாஸின்யை நமஹ
16. ஓம் ஸதா மாதா நமஹ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *