ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர நாமாவளி

 1. ஓம்  நாரஸிம்ஹாய  நமஹ
 2. ஓம்  மஹாஸிம்ஹாய  நமஹ
 3. ஓம்  திவ்யஸிம்ஹாய  நமஹ
 4. ஓம்  மஹாபலாய  நமஹ
 5. ஓம்  உக்ரஸிம்ஹாய  நமஹ
 6. ஓம்  மஹாதேவாய  நமஹ
 7. ஓம்  உபேந்த்ராய  நமஹ
 8. ஓம்  அக்நிலோசநாய  நமஹ
 9. ஓம்  ரௌத்ராய  நமஹ
 10. ஓம்  சௌரயே  நமஹ
 11. ஓம்  மஹாவீராய  நமஹ
 12. ஓம்  ஸுவிக்ரமபராக்ரமாய  நமஹ
 13. ஓம்  ஹரிகோலாஹலாய  நமஹ
 14. ஓம்  சக்ரிணே  நமஹ
 15. ஓம்  விஜயாய  நமஹ
 16. ஓம்  ஜயாய  நமஹ
 17. ஓம்  அவ்யயாய  நமஹ
 18. ஓம்  தைத்யாந்தகாய  நமஹ
 19. ஓம்  பரப்ரஹ்மணே  நமஹ
 20. ஓம்  அகோராய  நமஹ
 21. ஓம்  கோரவிக்ரமாய  நமஹ
 22. ஓம்  ஜ்வாலாமுகாய  நமஹ
 23. ஓம்  ஜ்வாலாமாலிநே  நமஹ
 24. ஓம்  மகாஜ்வாலாய  நமஹ
 25. ஓம்  மஹாப்ரபவே  நமஹ
 26. ஓம்  நிடிலாக்ஷாய  நமஹ
 27. ஓம்  ஸஹஸ்ராக்ஷாய  நமஹ
 28. ஓம்  துர்நிரீக்ஷ்யாய  நமஹ
 29. ஓம்  ப்ரதாபநாய  நமஹ
 30. ஓம்  மஹா தம்ஷ்ட்ராயுதாய  நமஹ
 31. ஓம்  ப்ராஜ்ஞாய  நமஹ
 32. ஓம்  ஹிரண்யக நிஷுதநாய  நமஹ
 33. ஓம்  சண்டகோபிநே  நமஹ
 34. ஓம்  ஸுராரிக்நாய  நமஹ
 35. ஓம்  ஸதார்த்திக்நாய  நமஹ
 36. ஓம்  ஸதாசிவாய  நமஹ
 37. ஓம்  குணபத்ராய  நமஹ
 38. ஓம்  மஹாபத்ராய  நமஹ
 39. ஓம்  பலபத்ராய  நமஹ
 40. ஓம்  ஸுபத்ரகாய  நமஹ
 41. ஓம்  கராலாய  நமஹ
 42. ஓம்  விகராலாய  நமஹ
 43. ஓம்  விகர்த்ரே  நமஹ
 44. ஓம்  ஸர்வகர்த்ருகாய  நமஹ
 45. ஓம்  பைரவாடம்பராய  நமஹ
 46. ஓம்  திவ்யாய  நமஹ
 47. ஓம்  அகம்யாய  நமஹ
 48. ஓம்  ஸர்வசத்ருஜிதே  நமஹ
 49. ஓம்  அமோகாஸ்த்ராய  நமஹ
 50. ஓம்  ஸ்த்ரதராய  நமஹ
 51. ஓம்  ஹவ்யகூடாய  நமஹ 
 52. ஓம்  ஸுரேச்வராய  நமஹ .
 53. ஓம்  ஸஹஸ்ரபாஹவே  நமஹ
 54. ஓம்  வஜ்ரநகாய  நமஹ
 55. ஓம்  ஸர்வஸித்தயே  நமஹ
 56. ஓம்  ஜநார்தநாய  நமஹ
 57. ஓம்  அநந்தாய  நமஹ
 58. ஓம்  பகவதே  நமஹ
 59. ஓம்  ஸ்த்தூலாய  நமஹ
 60. ஓம்  அகம்யாய  நமஹ
 61. ஓம்  பராவராய  நமஹ
 62. ஓம்  ஸர்வமந்த்ரைகரூபாய  நமஹ
 63. ஓம்  ஸர்வயந்த்ர  விதாரணாய  நமஹ
 64. ஓம்  அவ்யயாய  நமஹ
 65. ஓம்  பரமாநந்தாய  நமஹ
 66. ஓம்  காலஜிதே  நமஹ
 67. ஓம்  ககவாஹநாய  நமஹ
 68. ஓம்  பக்தாதிவத்ஸலாய  நமஹ
 69. ஓம்  அவ்யக்தாய  நமஹ
 70. ஓம்  ஸுவ்யக்தாய  நமஹ
 71. ஓம்  ஸுலபாய  நமஹ
 72. ஓம்  சுசயே  நமஹ
 73. ஓம்  லோகைகநாயகாய  நமஹ
 74. ஓம்  ஸர்வாய  நமஹ
 75. ஓம்  ரணாகதவத்ஸலாய  நமஹ
 76. ஓம்  தீராய  நமஹ
 77. ஓம்  தராய  நமஹ
 78. ஓம்  ஸர்வஜ்ஞாய  நமஹ
 79. ஓம்  பீமாய  நமஹ
 80. ஓம்  பீமபராக்ரமாய  நமஹ
 81. ஓம்  தேவப்ரியாய  நமஹ
 82. ஓம்  நுதாய  நமஹ
 83. ஓம்  பூஜ்யாய  நமஹ
 84. ஓம்  பவஹ்ருதே  நமஹ
 85. ஓம்  பரமேச்வராய  நமஹ
 86. ஓம்  ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷஸே  நமஹ
 87. ஓம்  ஸ்ரீவாஸாய  நமஹ
 88. ஓம்  விபவே  நமஹ
 89. ஓம்  ஸங்கர்ஷணாய  நமஹ
 90. ஓம்  ப்ரபவே  நமஹ
 91. ஓம்  த்ரிவிக்ரமாய  நமஹ
 92. ஓம்  த்ரிலோகாத்மநே  நமஹ
 93. ஓம்  காலாய  நமஹ
 94. ஓம்  ஸர்வேச்வரேச்வராய  நமஹ
 95. ஓம்  விச்வம்பராய  நமஹ
 96. ஓம்  ஸ்த்திரபார்யாய  நமஹ
 97. ஓம்  அச்யுதாய  நமஹ
 98. ஓம்  புருஷோத்தமாய  நமஹ
 99. ஓம்  அதோக்ஷஜாய  நமஹ
 100. ஓம்  அக்ஷயாய  நமஹ
 101. ஓம்  ஸேவ்யாய  நமஹ
 102. ஓம்  வநமாலிநே  நமஹ
 103. ஓம்  ப்ரகம்பநாய  நமஹ
 104. ஓம்  குரவே  நமஹ
 105. ஓம்  லோககுரவே  நமஹ
 106. ஓம்  ஸ்ரஷ்ட்ரே  நமஹ
 107. ஓம்  பரஸ்மை  ஜ்யோதிஷே  நமஹ
 108. ஓம்  பராயணாய  நமஹ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *