ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி த்வாதச நாம ஸ்தோத்ரம்

                      
ஸரஸ்வதி   திவ்ய   த்ருஷ்ட்வா   வீணா   புஸ்தக   தாரிணீ |
ஹம்ஸவாஹ   ஸமாயுக்தா   வித்யாதானகரீ   மம ||
ப்ரதமம்   பார தீ   நாம   த்விதீயஞ்ச   ஸரஸ்வதி |
த்ருதீயம்   சாரதா   தேவி   சதுர்த்தம்   ஹம்ஸவாஹினீ ||
பஞ்சமம்  ஜகதீக்யா   தா   ஷஷ்ட்டம்   வாகீச்   வரீததா |
கௌமாரீ   ஸப்தமம்   ப்ரோக்தா   அஷ்டமம்   ப்ரம்ஹசாரீணீ ||
நவமம்   புத்திதாத்ரீ   சதசமம்   வரதாயினீ |
ஏகாதசம்   த்வாதசம்  புவனேச்வரீ ||
ப்ராஹ்மீ   த்வாதச  நாமானி   த்ரிஸந்த்யம்   :படேன்  நரஹ |
ஸர்வ   ஸித்திகரீ   தஸ்ய   ப்ரஸன்னா   பரமேச்வரீ ||
ஸாமே   வஸ்து   ஜிஹ்வாக்ரே   ப்ரஹ்ம   ரூபா   ஸரஸ்வதி ||
இதி   ஸ்ரீ   ஸரஸ்வதி   த்வாதச   நாம   ஸ்தோத்ரம்   ஸம்பூர்ணம். 
                                              
                                             ஸ்ரீ   சரஸ்வதி   ஸ்தோத்ரம்
           (சிறந்த  கல்விமானாகவும்,பண்டிதனாகவும்   விளங்க)
1. ப்ருஹ்ம   ஸ்வரூப   பரமா   ஜ்யோதிரூபா   ஸநாதநீ /
    ஸர்வ   வித்யாதி   தேவீயா   தஸ்யை   வாண்யை   நமோ   நமஹ //
2. விஸர்க   பிந்து   மாத்ராஸு   யத   திஷ்டான   மேவச /
    தததிஷ்டா   த்ரியா   தேவீ   தஸ்யை   நித்யை   நமோ நமஹ //
3. வ்யாக்யா   ஸ்வரூபா   ஸாதேவி   வ்யாக்யா   திஷ்டாத்ருரூபிணீ /
    யயாவிநா   ப்ரஸங்க்யாவாந்   ஸஸ்க்யாம்   கர்தும்   நசக்யதே //
4. கால   ஸங்க்யா  ஸ்வரூபாயா   தஸ்யை   தேவ்யை   நமோ  நமஹ /
    .ப்ரம   ஸித்தாந்த   ரூபாயா   தஸ்யை   தேவ்யை   நமோ நமஹ //
5. ஸம்ருதி   ஸக்தி   ஞானசக்தி   புத்திசக்தி   ஸ்வரூபிணி /
    ப்ரதிபா   கல்பநாசக்தி:  யாச   தஸ்யை   நமோ நமஹ //
6. க்ருபாம்   குரூ:  ஜகன்மாத :  மாமேவம்   ஹத   தேஜஸம் /
    ஞானம்   தேஹி   ஸம்ருதீம்   வித்யாம்,  சக்திம்   சிஷ்ய  ப்ரபோதினீம் //
   
7. யாக்ஞவல்க்   கியக்ருதம்  வாணி   ஸ்தோத்ரம்   ஏதத்துய  படேத் /
    ஸகவீந்த்ரோ  மஹாவாக்மீ   ப்ருஹஸ்பதி   ஸமோ   பவேத் /
    ஸபண்டிதச்ச   மேதாவீ   ஸுக்விந்த்   ரோப   வேத்ருவம் //               
கல்வியின்  வடிவே  கலைமகளே  கலைகள்
         யாவும்  உன்னருளே
சொல்லும்  சொல்லின்  நாயகியே  வெல்லும்
         அறிவினை  எமக்களிப்பாய்
வல்வினை  யாவும்  ஓட்டி  எங்கள்  புத்தியின்
          சக்தியைக்  கூட்டிடுவாய் 
அல்லும்  பகலும்  உன்னை  பணிவோம்  பதமலர்
           சரணம்  சரஸ்வதியே                  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *