ஸ்ரீ ஸுதர்சந மந்திரங்களும் ஸ்லோகங்களும்

ஸ்ரீ   ஸுதர்சன  காயத்ரி

ஓம்  சுதர்சனாய  வித்மஹே  ஜ்வாலா  சக்ராய  தீமஹி
தந்நோ
  சக்ரஹ்   ப்ரசோதயாத் 
ஓம்  சுதர்சனாய  வித்மஹே  மஹாஜ்வாலாய   தீமஹி
தந்நோ
  சக்ரஹ்   ப்ரசோதயாத்
ஓம்  சுதர்சனாய  வித்மஹே  மஹாமந்த்ராய  தீமஹி
தந்நோ
  சக்ரஹ்   ப்ரசோதயாத்  
ஓம்  சுதர்சனாய  வித்மஹே  சக்ரராஜாய  தீமஹி
ந்நோ
  சக்ரஹ்   ப்ரசோதயாத்
ஓம்  சுதர்சனாய  வித்மஹே  ஹேதிராஜாய  தீமஹி
தந்நோ
  சக்ரஹ்   ப்ரசோதயாத்  
ஓம்  நமஸ்சக்ராய  வித்மஹே  சக்ரராஜாய   தீமஹி
தந்நோ
  சக்ரஹ்   ப்ரசோதயாத்  
ஓம்  மஹாசக்ராய  வித்மஹே  மஹாஜ்வாலாய  தீமஹி
தந்நோ
  சக்ரஹ்   ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ சுதர்ஷனர் மாலா மந்திரம்

ஓம்  க்லீம்  க்ருஷ்ணாய  கோவிந்தாய  கோபீ  ஜன  வல்லபாய
பராய
  பரம  புருஷாய  பரமாத்மனே | பரகர்மமந்த்ர  யந்த்ர
தந்த்ர
ஒளஷத (விஷ  ஆபிசார )  அஸ்த்ரசஸ்த்ராணி
ஸம்ஹர
ஸம்ஹர | ம்ருத்யோர்  மோசயமோசய|  ஓம்  நமோ
பகவதே
  மஹா   ஸுதர்சனாய    தீப்த்ரே  ஜ்வாலாபரீதாய,
ஸர்வதிக்  க்ஷோபன கராய  ஹூம்  பட்  பரப்ரஹ்மணே
பரம்ஜ்யோதிஷே
  ஸ்வாஹா

ஸ்ரீ ஸுதர்சந அஷ்டோத்திர நாமாவளி

ஓம் ஸ்ரீ ஸூதர்சநாய நமஹ
ஓம் சக்ரராஜாய நமஹ
ஓம் தேஜோவ்யூஹாய நமஹ
ஓம் மஹாத்யுதயே நமஹ
ஓம் ஸஹஸ்ரபாஹவே நமஹ
ஓம் தீப்தாங்காய நமஹ
ஓம் அருணாக்ஷாய நமஹ
ஓம் ப்ரதாபாவதே நமஹ
ஓம் அநேகாதித்ய ஸங்காசாய நமஹ
ஓம் ப்ரோர்த்வஜ்வாலாபிரிஞ்ஜிதாய நமஹ
ஓம் ஸெளதாமநீ ஸஹஸ்ராபாய நமஹ
ஓம் மணிகுண்டல சோபிதாய நமஹ
ஓம் பஞ்சபூத மநோரூபாய நமஹ
ஓம் ஷட்கோணாந்தர ஸம்ஸ்திதாய நமஹ
ஓம் ஹராந்த: கரணோத்பூத ரோஷபீஷணவிக்ரஹாய நமஹ
ஓம் ஹரிபாணி லஸத்பத்ம விஹாராரமநோஹராய நமஹ
ஓம் ச்ராகாரரூபாய நமஹ
ஓம் சர்வஜ்ஞாய     நமஹ
ஓம் ஸர்வலோகார்ச்சித ப்ரபவே நமஹ
ஓம் சதுர்தஸ ஸஹஸ்ராராய நமஹ
ஓம் சதுர்வேதமயாய நமஹ
ஓம் அநலாய நமஹ
ஓம் பக்தசாந்த்ரமஸ ஜ்யோதிஷே  நமஹ
ஓம் பவரோகவிநாசகாய நமஹ
ஓம் ரேபாத்மகாய நமஹ
ஓம் மகாராத்மநே நமஹ
ஓம் ரக்ஷோஸ்ருக் ரூஷிதாங்ககாய நமஹ
ஓம் ஸர்வதைத்ய க்ரைவநாள விபேதநமஹாகஜாய  நமஹ
ஓம் பீமதம்ஷ்ட்ராய நமஹ
ஓம் உஜ்வலாகாராய நமஹ
ஓம் பீமகர்மணே நமஹ
ஓம் த்ரிலோசநாய நமஹ
ஓம் நீலவர்த்மனே நமஹ
ஓம் நித்யஸூகாய நமஹ
ஓம் நிர்மலச்ரியை நமஹ
ஓம் நிரஞ்ஜநாய நமஹ
ஓம் ரக்தமால்யாம்பரதராய நமஹ
ஓம் ரக்தசந்தந ரூஷிதாய  நமஹ
ஓம் ரஜோகுணாக்ருதயே நமஹ
ஓம் சூராய நமஹ
ஓம் ரக்ஷ:குலயமோபமாய நமஹ
ஓம் நித்ய க்ஷேமகராய நமஹ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நமஹ
ஓம் பாஷண்ட ஜநகண்டநாய நமஹ
ஓம் நாராயணபீஜ்ஞாநு வர்த்திநே நமஹ
ஓம் நைகமார்த்த ப்ரகாசகாய நமஹ
ஓம் பலிநந்தநதோர்தண்ட கண்டநாய நமஹ
ஓம் விஜயாக்ருதயே     நமஹ
ஓம் மித்ரபாவிநே நமஹ
ஓம் ஸர்வமயாய நமஹ
ஓம் தமோவித்வம்ஸகாய நமஹ
ஓம் ரஜஸ்ஸத்த்வ தமோத்வர்த்திநே நமஹ
ஓம் த்ரிகுணாத்மநே நமஹ
ஓம் த்ரிலோகத்ருதே நமஹ
ஓம் ஹரிமாயாகுணோபேதாய நமஹ
ஓம் அவ்யயாய நமஹ
ஓம் அக்ஷீஷ்வரூபாஜே நமஹ
ஓம் பரமாத்மநே நமஹ
ஓம் ப்ரம்ஜயோதிஷே நமஹ
ஓம் பஞ்சக்ருத்ய பராயணாய நமஹ
ஓம் ஜ்ஞாநசக்தி பலைச்வர்ய வீர்யதேஜ: ப்ரபாமயாய நமஹ
ஓம் ஸதஸத்பரமாய நமஹ
ஓம் பூர்ணாய நமஹ
ஓம் வாங்மயாய நமஹ
ஓம் வரதாய நமஹ
ஓம் அச்யுதாய நமஹ
ஓம் ஜீவாய நமஹ
ஓம் ஹரயே    நமஹ
ஓம் ஹம்ஸரூபாய நமஹ
ஓம் பஞ்சாசத்பீடரூபகாய நமஹ
ஓம் மாத்ருகாமண்டலாத்யக்ஷய நமஹ
ஓம் மது த்வம்ஸிநே நமஹ
ஓம் மநோமயாய நமஹ
ஓம் புத்திரூபாய நமஹ
ஓம் சித்தஸாக்ஷிநே நமஹ
ஓம் ஸாராய நமஹ
ஓம் ஹம்ஸாக்ஷர த்வயாய நமஹ
ஓம் மந்த்ரயந்த்ரமயாய  நமஹ
ஓம் விபவே நமஹ
ஓம் ஸ்ரஷ்ட்ரே நமஹ
ஓம் க்ரியாஸ்பதாய நமஹ
ஓம் ஸூத்தாய நமஹ
ஓம் ஆதாராய நமஹ
ஓம் மந்த்ரே நமஹ
ஓம் போக்த்ரே நமஹ
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நமஹ
ஓம் நிராயுதாய நமஹ
ஓம் அஸ்ம்ரம்பாய நமஹ
ஓம் ஸர்வாயுதஸமந்விதாய   நமஹ
ஓம் ஓங்காரரூபாய நமஹ
ஓம் பூர்ணாத்மநே நமஹ
ஓம் அங்காராத் ஸாத்பஞ்ஜநாய நமஹ
ஓம் ஐங்காராய நமஹ
ஓம் வாக்ப்ரதாய நமஹ
ஓம் வாக்மிநே நமஹ
ஓம் ஸ்ரீம்காரைஸ்வர்ய வர்ததநாய நமஹ
ஓம் க்லீம்காரமோஹ நாகராய நமஹ
ஓம் ஹூம்பட்க்ஷோபாணக்ருதயே நமஹ
ஓம் இந்த்ரார்சிதமநோவேகாய நமஹ
ஓம் தரணீபாரநாஸகாய   நமஹ
ஓம் வீராராத்யாய நமஹ
ஓம் விஸ்வரூபாய நமஹ
ஓம் வைஷ்ணவாய நமஹ
ஓம் விஷ்ணு பக்திதாய நமஹ
ஓம் ஸத்யவ்ரதாய நமஹ
ஓம் ஸத்யபராய நமஹ
ஓம் ஸத்ய தர்மாநுஷஞ்ஜகாய நமஹ
ஓம் நாராயணக்ருபா வ்யூஹதேஜஸ் சக்ராய நமஹ

ஓம் ஸூதர்ஸநாய   நமஹ
ஸ்ரீ   ஸுதர்ச  அஷ்டகம்
ப்ரதிபட  ச்ரேணி  பீஷண ! வரகுணஸ்தோம  பூஷண
   ஜநிபயஸ்தான  தாரண ! ஜகதவஸ்தான  காரண
நிகிலதுஷ்கர்ம  கர்சன ! நிகமஸத்தர்மதர்சன
   
ஜயஜய  ஸ்ரீ ஸுதர்ச !  ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்சன
சுபஜகத்ரூபமண்டந ! ஸுரகணத்ராஸகண்டந
  சதமக  ப்ரஹ்ம  வந்தித ! சதபத  ப்ரஹ்ம  நந்தித
ப்ரதித  வித்வத்  ஸபக்ஷித! பஜதஹிர்புத்ந்ய லக்ஷித
  ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்சன !  ஜயஜஹ  ஸ்ரீ  ஸுதர்சன
ஸ்புடதடிஜ்ஜால  பிஞ்ஜர ! ப்ருதுதரஜ்வால  பஞ்ஜர !
 
பரிகதப்ரத்னவிக்ரஹ ! பரிமிதப்ரக்ஞ  துர்க்ரஹ !
ப்ரஹரணக்ராமமண்டித ! பரிஜநத்ராணபண்டித !
 
ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !  ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !
நிஜபதப்ரீத  ஸத்கண ! நிருபதிஸ்பீத  ஷட்குண
  நிகமநிர்வ்யூட
  வைபவ ! நிஜபரவ்யூஹ  வைபவ !
ஹரிஹயத்வேஷி  தாரண ! ஹரபுரப்லோஷகாரண !
 
ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !  ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !
தநுஜவிஸ்தார  கர்த்தன ! ஜனித  மிச்ரா  விகர்த்தன !         தநுஜவித்யாநிகர்த்தன ! பஜதவித்யா  நிவர்த்தன !
அமர  த்ருஷ்ட  ஸ்வவிக்ரம ! ஸமரஜுஷ்டப்ரமிக்ரம !
 
ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !  ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !

ப்ரதிமுகாலீடபந்துர ! ப்ருதுமஹாஹேதி  தந்துர !
 
விகடமாயா  பஹிஷ்க்ருத ! விவிதமாலா  பரிஷ்க்ருத !
ஸ்திர  மஹா  யந்த்ர  தந்த்ரித ! த்ருடதயா  தந்த்ரயந்த்ரித !
 
ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !  ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !|
மஹிதஸம்பத்  ஸதக்ஷர ! விஹிதஸம்பத்  ஷடக்ஷர !
 
ஷடரசக்ர  ப்ரதிஷ்டித ! ஸகல  தத்த்வ  ப்ரதிஷ்டித !
விவித  ஸங்கல்ப  கல்பக ! விபுத  ஸங்கல்ப  கல்பக !
 
ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !  ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !

புவநநேத்ர  த்ரயீமய ! ஸவந  தேஜஸ்த்ரயீமய !
 
நிரவதி  ஸ்வாது  சிந்மய ! நிகில  சக்தே  ஜகந்மய !
அமித  விச்வ  க்ரியாமய ! சமித  விஷ்வக்  பயாமய !
 
ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்ச !  ஜயஜய  ஸ்ரீ  ஸுதர்சன !

த்விசதுஷ்கமிதம்  ப்ரபூதஸாரம்  படதாம்  வேங்கடநாயக  ப்ரணீதம் !
 
விஷமே( )பி  மநோரத : ப்ரதாவன்    விஹந்யேத  ரதாங்க துர்யகுப்த :
கவிதார்க்கிக  ஸிம்ஹாய  கல்யாண  குணசாலினே !
 
ஸ்ரீமதே  வேங்கடேசாய  வேதாந்த  குரவே  நமஹ
ஸ்ரீ   ஸுதர்சன  ஷட்கம்
ஸஹஸ்ராதித்ய  ஸங்காசம்
   ஸஹஸ்ர  வதனம்ப்ரபும் !
ஸஹஸ்ரதம்  ஸஹஸ்ராரம்
   ப்ரபத்யே()ஹம்  ஸுதர்சனம்
ஹஸந்தம்  ஹாரகேயூர
   முகுடாங்கத  பூஷணை
சோபநைர்  பூஷிததனும் 
   ப்ரபத்யே()ஹம்  ஸுதர்சனம்
ஸ்ராகார  ஸஹிதம்  மந்த்ரம்
   வததாம்  சத்ரு (துஷ்ட) நிக்ரஹம் !
ஸர்வரோக  ப்ரசமனம்
   ப்ரபத்யே()ஹம்  ஸுதர்சனம் 
ரணத்கிங்கிணி  ஜாலேன
   ராக்ஷஸக்னம்  மஹாத்புதம் !
வ்யாப்த  கேசம்  விரூபாக்ஷம்
     ப்ரபத்யே()ஹம்  ஸுதர்சனம்
ஹுங்கார  பைரவம்  பீமம்
   ப்ரணதார்த்தி  ஹரம்  ப்ரபும் !
ஸர்வதுஷ்ட  ப்ரசமனம்
   ப்ரபத்யே()ஹம்  ஸுதர்சனம்
பட்ஸாராந்த  மநிர்தேச்யம்
    திவ்ய(மஹா) மந்த்ரேண  ஸம்யுதம் !
சுபம்  ப்ரஸன்ன  வதனம்
   ப்ரபத்யே()ஹம்  ஸுதர்சனம்
ஏதை:ஷட்பி : ஸ்துதோ தேவ:
   ப்ரஸன்ன: ஸ்ரீஸுதர்சன :
ரக்ஷாம்  கரோது  ஸர்வாத்மா
   ஸர்வத்ர
  விஜயீ  பவேத்
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *