சூரிய பகவான் ஸ்லோகம்

சூரியன் ஸ்தோத்ரம் 6 – Sooriyan Slogam